Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 класУсі уроки зарубіжної літературиФайли

Гуманізм письменника, мотив співчуття до принижених і знедолених, передовсім дітей. Соціальна дієвість творчості Діккенса (10 клас. Зарубіжна література)

ТЕМА: Гуманізм письменника, мотив співчуття до при­нижених і знедолених, передовсім дітей. Соціальна дієвість творчості Діккенса.

МЕТА: розкрити гуманістичний пафос творчості Ч. Діккенса, показати її соціальну дієвість; розвивати   на­вички характеристики літературних героїв, аналізу ху­дожніх творів різних видів мистецтва; виховувати гуманізм, співчуття до принижених і знедолених.

ОБЛАДНАННЯ: виставка творів літератури, живопи­су, присвячених темі знедолених дітей.

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь і навичок.

                                                         ХІД  УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності.

 • Віртуальна екскурсія картинними галереями світу.

Демонстрація мультимедійних слайдів із зображеннями творів живопису, присвячених  темі принижених і знедолених дітей: В. Перов «Діти, які сплять», П. Пікассо «Старий єврей з хлопчиком» та ін.

 • Бесіда за сприйняттям творів живопису.

—  Яким настроєм прой­няті картини?

Яка тема їх об’єднує?

Якими засобами переда­но страх і безнадію героїв, зображених на картині В. Пе­рова?

—  Які приховані від зви­чайних людей істини духов­ного життя людини несуть герої Пікассо?

— Кому художники кида­ють виклик своїми полотна­ми?

Що спільного між кар­тинами В. Перова, П. Пікассо та романом Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»?

 1. II. Робота над темою уроку.

П. Пікассо. «Старий єврей з хлопчиком».

В. Перов. «Діти, які сплять».

 • Презентація теми, мети уроку.
 • Слово вчителя.

Чарльз Діккенс часто у своїх творах постає перед читачами як письменник-романтик, який створює ідеалістичні картини. Але водночас він і суворий реаліст, письменник-демократ, який відобразив глибокі соціальні, політичні й економічні зрушення, що їх пере­живала Англія в період 1830 — 1870 років. Мішенню кри­тики автора стали робітні будинки і дитяча праця, бай­дужість уряду до втягнення дітей у злочинні заняття. Він порушив у своїх романах найважливіші питання свого часу, постійно і наполегливо вимагав покращення життя про­стих людей. Про дітей він писав, керуючись потребою змінити і поліпшити умови їхнього життя, праці, освіти, виховання — з надією й упевненістю, що правдивим, вик­ривальним і надихаючим словом можна всьому цьому за­радити.

 • Робота над епіграфом.

Визначення теми роману.

В центрі уваги твору — пе­редусім трагедія дітей, які живуть у робітному будинку. Керівництво цього будинку вважає їх, особливо хворих, порушниками закону про бідних, нікчемними ледарями чи невдячними тварюками. В другому розділі роману постає колективний образ таких «малих порушників»,  які «вов­тузилися цілий день на підлозі, не потерпаючи від надміру харчів та одежі». З гірким гумором, за яким відчувається глибоке обурення, автор розповідає про страшні методи «виховання» маленьких мешканців. Розвінчання Діккенсом легенди про робітні будинки вирізняється глибиною й сміливістю, документальною обґрунтованістю.

 • Бесіда.

«Я вірю в бідняків і, наскільки це було в моїх си­лах, завжди прагнув представити їх перед багатими людьми в найбільш сприятливому світлі й, сподіва­юсь, до свого смертного часу боротися за те, щоб умови, в яких вони живуть, були дещо поліпшені і щоб вони отримали можливість стати настільки ж щас­ливішими І розумнішими», — писав Діккенс у одному Із листів. Доведіть, спираючись на текст роману «При­годи Олівера Твіста», що ці слова письменника — не декларація, а його життєве кредо.

– Назвіть героїв роману, на боці яких симпатії Діккенса. Відповіді обґрунтуйте цитатами.

 • Повторне звернення до епіграфа.
 • Складання плану характеристики головного героя.
 • Характеристика героя за складеним планом з вико­ристанням цитатного матеріалу

Висновок.

 Олівер проходить через поневіряння та при­ниження, в яких має зробити свідомий вибір між добром і злом, знайти свій, а не нав’язаний, шлях у житті. У цьому чуйному і добросердечному хлопчині — могутня сила не­скореного духу, яка захищає його в усіх поневіряннях.

 • Усна екскурсія книжковою виставкою, на якій пред­ставлені літературні твори, присвячені темі знедолених.
 • Актуалізація опорних знань.

Що таке гуманізм?

Назвіть літературні твори, в яких пафос гума­нізму є провідним.

— Назвіть твори української літератури, в яких розкривається тема тяжкого життя знедолених людей.

В яких відомих вам творах Ч. Діккенса героями є бідні, знедолені люди?

Доведіть, що в «Різдвяній пісні у прозі» багат­ство героїв-бідняків Діккенса — в щедрості душі, в самопожертві, безкорисності.

 • Характеристика світогляду Діккенса.

Турбота про ближніх — риса характеру Діккенса, яка повністю виявилася і в його ставленні до своїх дітей (їх було дев’ятеро — 7 синів і 2 дочки) і до дітей свого брата. Філософія Діккенса, що знайшла відображення в «Різдвяній пісні у прозі», за своєю сутністю асоціальна утопічна філософія добра і зла. Різдво — особливе свято для англійців, які возвеличують свій дім, сімейне вогнище, затишок. І саме затишок стає важливою категорією в «різдвяній» філософії Діккенса. Це зовсім не символ міщанської обмеженості, це символ цінності людського тепла, радості, відносин, які гаранту­ють людині, що вона ніколи не буде самотньою. Полум’я домашнього вогнища для Діккенса священне.

«Різдвяна філософія» в «Олівері Твісті» розкривається на рівні чудесної зустрічі Олівера з добрим містером Браунлоу, яка корінним чином змінює життя хлопця. Завдяки друзям Олівер дізнається про таємницю свого народжен­ня, отримує багатство і соціальний статус.

Але грошам у цій філософії відведене ледь не останнє місце, хоча в світогляді молодого Діккенса саме вони були обов’язковою умовою щастя.

 • Бесіда.

Які факти біографії письменника, на вашу дум­ку, мали вплив на формування життєвих переконань Діккенса?

Чому еволюціонує світогляд Діккенса?

Життєві переконання якого періоду життя Діккенса імпонують вашому світосприйняттю?

 Характеристика теми спадку в творчості Діккенса.

 Ця тема — одна з основних у творчості реалістів XIX ст. Однак ніхто з них не досяг такого багатопланового розу­міння «феномену спадку», як Діккенс. Саме він дослідив цю проблему з моральної, психологічної і навіть філософсь­кої сторін. «Пригоди Олівера Твіста» — початковий, найбільш романтичний, казковий етап в розкритті теми: герой за свою праведну поведінку отримує матеріальну винагороду, і такий результат — Олівер багатий і знатний — сприймається Діккенсом як щастя. Проблема щастя як стабільності й матеріального благополуччя згодом сфор­мує центральну тему творчості Діккенса — тему «великих сподівань».

 • Слово вчителя.

З роками Діккенс переконується у тому, що тільки в середовищі пригнічених народних мас

сконцентровані позитивні тенденції сучасного суспільства, які проявляються в моральній перевазі бідняків над багатіями.

III. Підбиття підсумків уроку.

 • Історичний екскурс.

Що вам відомо про Англію першої половини XIXст. з уроків всесвітньої історії?

Назвіть історичні події, що мали найбільший вплив на економічну та соціальну політику цієї країни.

Охарактеризуйте значення чартистського руху.

Наскільки історично правдивими є події, зобра­жені в романі «Пригоди Олівера Твіста»?

 • Заключне слово вчителя.

Бездіяльність уряду, корупція, яка стала очевидною під час Кримської війни 1853 — 1856 років, безробіття, спалахи страйків і голод­них бунтів утвердили переконання Діккенса в необхідності радикальних реформ. Він вступив до Асоціації адміністра­тивних реформ, а в журналі «Домашнє читання» писав критичні й сатиричні статті. Однак слід зауважити, що не всі суперечності епохи Діккенс сприймав діалектичне; він панічно і забобонно боявся революції; співчував чартизму, але остерігався надмірної активності робітників. Залиша­ючись противником класової боротьби, Діккенс у 1855 р. займає непримиренну позицію щодо парламенту, діяльність якого, на його думку, є антинародною. У своїй промові, спрямованій на захист Асоціації, яка ініціювала реформи, письменник проголошує право народу на «своє слово», вважає необхідним уведення до парламенту пред­ставників соціальних низів. Діккенсу вдалося своєю ре­форматорською діяльністю принести Англії величезну практичну користь: значно поліпшилася система освіти, житлові умови, жінки отримали більші права. Після пуб­лікації роману «Пригоди Олівера Твіста» уряд Англії був змушений створити спеціальну комісію щодо розслідуван­ня фактів, наведених у творі.

Очікувані результати.

Учень :

—  характеризує образи головних героїв твору;

—  наводить приклади вияву гуманізму письменника, його співчуття до принижених і знедолених, передовсім дітей;

—  розмірковує про соціальну дієвість творчості Діккен­са (після публікації роману уряд Англії був змушений ство­рити спеціальну комісію щодо розслідування фактів, на­ведених у творі).

Домашнє завдання.

Дібрати цитатний матеріал до характеристики образів головних героїв твору. Нама­лювати власні ілюстрації до роману (завдання для мікрогрупи художників).

Завантажити: Гуманізм письменника, мотив співчуття до принижених і знедолених, передовсім дітей. Соціальна дієвість творчості Діккенса (10 клас. Зарубіжна література) (Розмір: 24.1 KB, Завантажень: 18)
Back to top button