Конспекти уроків хімії 9 класУсі уроки хіміїФайли

Тема: Контрольна робота № 2 (Хімія. 9 клас)

Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів за ІІ семестр; з’ясувати рівень засвоєння основних понять, термінів і правил.
Очікувані результати: визначити рівень знань учнів за вивченими темами та проблеми в засвоєнні навчального матеріалу з метою їх подальшого коригування.
Базові поняття та терміни: органічні сполуки, гомологи, гомологічний ряд, номенклатура, будова органічних речовин, вуглеводні, спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи, поліпептиди.

Тип уроку: контролю й корекції знань, умінь і навичок учнів.

 • Організаційний момент

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком __________, кількість присутніх на уроці _______________, відсутніх ________________________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

 • Етап контролю знань

2.1. Інструктаж щодо оформлення роботи.

2.2. Інструктаж щодо виконання завдань.

2.3. Виконання роботи.

 • Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

3.1. Завдання для всього класу (не є обов’язковим).

Підручник __________________________________________________________

Збірник завдань _____________________________________________________

3.2. Індивідуальне завдання.

Підготуйте повідомлення на тему «Основні закони матеріалістичної діалектики:

 • закон єдності й боротьби протилежностей;
 • закон переходу кількісних змін у якісні;
 • закон заперечення».
 • Підбиття підсумків уроку

Учитель спостерігає за учнями під час роботи, робить висновок щодо засвоєння основних понять теми, сформованості вмінь і навичок, підбиває підсумки роботи над темою.

Контрольна робота № 2

Варіант 1

І рівень

Завдання 1–4 мають по чотири варіанти відповіді. У кожному завданні — лише одна правильна.

 1. Позначте загальну формулу насичених одноосновних карбонових кислот:

А  СnH2nCOOH

Б  СnH2n+1COOH

В  СnH2n–1COOH

Г  СnH2n+1C(O)H

 1. Укажіть формулу гліцеролу:

А  СН3—О—СН3

Б  СН3СООН

В  СН2ОН—СНОН—СН2ОН

Г  С2Н5ОН

 1. Визначте тип хімічних реакцій, що характерні для пентену:

А  заміщення

Б  приєднання

В  відновлення

Г  нейтралізації

 1. Гомологи — це:

А  сполуки одного класу, що мають подібну будову й не відрізняються за складом

Б  сполуки одного класу, що мають подібну будову, але відрізняються за складом на одну або кілька груп СН2

В  сполуки одного класу, що мають різну будову та не відрізняються за складом

Г  сполуки різних класів, що мають різну будову, але не відрізняються за складом

ІІ рівень

 1. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:
Реагенти Продукти реакції
1    CH2CH2 + Cl2

2    C2H5Cl + Na →

3    CH2CH2 + HCl →

4    CH2CH2 + H2

А   бутан

Б   етан

В   дихлороетан

Г  етин

Д  хлороетан

 1. Складіть рівняння реакцій:

а)  гідратації етену;

б)  взаємодії глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

 1. Складіть формулу жиру, що утворений двома залишками олеїнової кислоти та одним залишком стеаринової кислоти.

ІІІ рівень

 1. Обчисліть масу естеру, який утворюється при взаємодії метанової кислоти масою 50 г з етанолом.

ІV рівень

 1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

метан → етин → етан → хлороетан → етанол → етанова кислота.

Варіант 2

І рівень

Завдання 1–4 мають по чотири варіанти відповіді. У кожному завданні — лише одна правильна.

 1. Розчини карбонових кислот при додаванні індикатору лакмусу забарвлюються у колір:

А  синій

Б  фіолетовий

В  червоний

Г  зелений

 1. Загальна формула насичених одноатомних спиртів:

А  CnH2n+1СОН

Б  CnH2n+2О

В  CnH2n+2ОН

Г  CnH2n+1О

 1. Укажіть групу атомів, що становлять гомологічну різницю:

А  CH4

Б  CH3

В  CH2

Г  (CH)2

 1. Укажіть природне джерело вуглеводнів:

А  продукти виверження вулканів

Б  мінеральна вода

В  кам’яне вугілля

Г  гас

ІІ рівень

 1. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:
Реагенти Продукти реакції
1   CH3СООН + NaOH →

2   C4H9СООН + СН3ОН →

3   2CH3СООН + Zn →

4   CH3СООNa + HCl →

А  (CH3СОО)2Zn + H2

Б  CH3СООН + NaCl

В  C4H9СООСН3 + H2O

Г  CH3СООNa + H2O

Д  CH3СООC4H9 + H2O

 1. Складіть рівняння реакцій:

а)  хлорування пропану;

б)  взаємодії етанової кислоти з етанолом.

 1. Складіть формулу жиру, утвореного одним залишком олеїнової кислоти та двома залишками стеаринової кислоти.

ІІІ рівень

 1. Обчисліть об’єм газу (н. у.), що виділяється при взаємодії аміноетанової кислоти масою 15 г з натрій карбонатом.

ІV рівень

 1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

етен → етанол → хлороетан → бутан → вуглекислий газ → глюкоза.

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Контрольна робота № 2 (Хімія. 9 клас) (Розмір: 10.6 KB, Завантажень: 2406)
Back to top button