Конспекти уроків географії 9 класУсі уроки географіїФайли

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за тематичним блоком «Національна економіка (9 клас. Географія)

Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за тематичним блоком «Національна економіка. Світове господарство»

Мета: узагальнити знання учнів з вивчених тем, оцінити рівень навчальних досягнень

Тип уроку: урок узагальнення та контролю знань.

ХІД УРОКУ

     І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Завдання згруповані  в тематичні блоки і подані у двох варіантах. Кожен варіант передбачає 12 завдань, диференційованих за рівнями складності.

      ІІ. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

   Варіант 1

Світове господарство – це:
а) сукупність національних економік і їх господарських відносин один з одним, тобто міжнародних економічних відносин;
б) система економічних відносин, що виникає на базі міжнародного поділу праці та співробітництва національних економік;
в) сукупність національних економік країн світу, пов’язаних між собою мобільними факторами виробництва;
г) всі визначення невірні;
д) всі визначення вірні.
2. Сучасне світове суспільний розвиток характеризується:
а) посилення зв’язків і взаємодії між країнами;
б) слабленіем взаємодії між країнами;
в ) тенденцій до зміни зв’язків між країнами не спостерігається;
г) всі визначення невірні;
д) всі визначення вірні.
3. Що, на Ваш погляд, не відноситься до «плюсів» глобалізації:
а) бурхливий технологічний прогрес;
б) розвиток інформаційних технологій;
в) ост впливу ТНК;
г) підвищення життєвого рівня в більшості регіонів світу;
д) поліпшення взаєморозуміння між різними культурами і цивілізаціями.

 1. Яка з перерахованих форм міжнародних економічних відносин має найвищу частку у всіх світогосподарських зв’язках:
  а) міжнародна торгівля;
  б) міжнародний рух капіталу;
  в) міжнародні валютні відносини;
  г) міжнародна міграція робочої сили;
  д) міжнародний науково-технічний обмін.
  5. Що не є суб’єктом світового господарства:
  а) національні господарства;
  б) ТНК;
  в) підприємства з іноземними інвестиціями;
  г) регіональні інтеграційні угруповання;
  д) міжнародні організації.
  6. Які країни не відносяться до периферії?
  А) Японія;
  б) країни Африки;
  в) Китай;
  г ) Казахстан;
  д) Афганістан.
  7. Які країни не відносяться до розвинених?
  А) Японія;
  б) США;
  в) Мексика;
  г) Німеччина;
  д) Ірландія.
  8. Вкажіть основний показник, який застосовується при класифікації країн за рівнем економічного розвитку:
  а) тривалість життя;
  б) коефіцієнт дитячої смертності;
  в) ВВП на душу;
  г) число людей на одного лікаря;
  д) кількість учнів у середній школі.
 2. Економічною основою світової торгівлі є:
  а) міжнародний поділ праці;
  б) відмінності в природно-кліматичних умовах;
  в) відмінності в природно-кліматичних умовах і військово-політичній обстановці;
  г) всі визначення невірні;
  д) всі визначення вірні.
  10. У якій країні знаходиться найбільша ТНК в світі: а) США; б) Велика Британія; в) Японія.
 3. Які є форми суспільної організації виробництва і в чому їх суть?
 4. За якими ознаками виділяють основні типи країн? Назвіть їх.

   Варіант 2

 1. Сутність поняття “світове господарство” зводиться до того, що воно є:

а) міжнародним рухом факторів виробництва та благ;

б) сукупністю продуктивних сил всіх країн світу;

в) сукупністю міжнародних економічних зв’язків між країнами;

г) сукупністю національних економік країн та зв’язків між ними.

 1. Що означає поняття “глобалізація економіки”?

а) інтеграція світових країн у єдиний економічний простір, що обумовлює взаємозалежність їхніх економік;

б) розвиток міжнародної торгівлі;

в) ізольованість національних економік;

г) глобальне суперництво між країнами у світовому господарстві.

 1. Які поняття складають зміст категорії “світове господарство”?

а) міжнародні економічні відносини;

б) міжнародний поділ праці;

в) міжнародна торгівля;

г) усе назване вірно.

 1. Міжнародний поділ праці має дві форми, що взаємно доповнюють одна одну. Оберіть, які саме?

а) імпорт та експорт;

б) інтенсифікація та екстенсифікація економіки;

в) спеціалізація та кооперація;

г) кредитування та інвестування.

 1. Міжнародний поділ праці це:

а) прямі іноземні інвестиції в економіку країни;

б) сукупність різноманітних форм міжнародних економічних відносин;

в) спеціалізація країни на виготовленні певних благ з метою обміну з іншими країнами;

г) регулювання зайнятості населення з метою викорінення явища безробіття на міжнародному рівні;

д) усе назване вірно.

 1. Що означає поняття “економічна інтеграція”?

а) інтегральні розрахунки економічних показників;

б) зближення ринків окремих країн з метою створення спільного ринку;

в) поділ світу на зони впливу;

г) сукупність різноманітних форм міжнародних економічних відносин.

 1. Поняття “перехідна економіка” для України означає:

а) перехід від традиційної аграрної до індустріальної економіки;

б) заміну командно-адміністративної економіки змішаною;

в) постійну зміну уряду та напрямів і пріоритетів його діяльності;

г) усе вище назване вірно.

 1. Характерними рисами ринкової економіки, серед інших, є такі:

а) свобода підприємництва; приватна власність; вільні конкуренція та ціноутворення, соціальна ефективність виробництва.;

б) визначення державою пріоритетних напрямків розвитку економіки, вільне ціноутворення, соціальний захист населення;

в) невтручання держави у ринкові процеси, приватна власність, політика протекціонізму.

 1. Які види економічної діяльності має, насамперед, розвивати Україна?

а) виключно важку промисловість;

б) виключно легку промисловість;

в) виключно сільське господарство.

г) галузі, що виробляють продукцію для внутрішнього споживання; д) усі перспективні експортні галузі.

 1. Що таке територіальна структура господарства?
 2. У чому полягає суть багаторівневості світового господарства?

 ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Нагадати учням порядок оцінювання робіт.

Завантажити: Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за тематичним блоком «Національна економіка (9 клас. Географія) (Розмір: 20.3 KB, Завантажень: 100)
Back to top button