Методика початкового навчанняУсі уроки початкова школаФайли

Роль і місце правового виховання учнів у початковій школі

Автор: Кохан Тамара Іванівна

Навчальний заклад: Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 імені Р.К.Рапія

РОЛЬ І МІСЦЕ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація. У статті розглядається роль і місце правового виховання в початковій школі, аналізується потреба у формуванні правової культури підростаючого покоління.

Ключові слова : правове виховання, правова культура, правове навчання, конвенція, булінг. молодший шкільний вік.

 Згідно Закону України «Про охорону дитинства»[3], всі діти, які живуть на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етичного або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я або будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи.

У педагогічній науці проблема правового виховання школярів стала актуальною у вісімдесятих роках. У наукових працях названих авторів  достатньою мірою розкрито зміст та методику правового виховання учнів середніх та старших класів загальноосвітньої школи. Окремі питання правового виховання молодших школярів висвітлені І.Козубовською, В.Оржеховською, М.Фіцулою[11]. Однак названі автори не розглядають проблему правового виховання молодших школярів як систему діяльності початкової школи.

Правове виховання як окремий аспект виховання виникло лише у ХХ столітті. У Конвенції ООН «Про права дитини» [7] вказано, що необхідність у такому особливому захисті було передбачено в Женевській декларації прав дитини 1924 року, Декларації прав дитини, прийнятій Генеральною асамблеєю 20 листопада 1959 року, а також визнано в Загальній декларації прав людини та інших документах. Зокрема, зазначено, що «дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи незалежний правовий захист як до, так і після народження». Конвенцію було прийнято і відкрито для підписання ратифікації та приєднання резолюцією Генеральної Асамблеї 20 листопада 1989 року, набула вона чинності для України з грудня 1991 року.

Цей документ, не лише має найважливіше соціальне і правове значення. Його педагогічна роль теж надзвичайно важлива, адже він закликає дорослих будувати свої взаємовідносини з дітьми і дітей між собою на основі істинного гуманізму, демократії, бережного ставлення до особистості кожного. Конвенція закріплює необхідність цілеспрямованого і систематичного правового виховання процесу, щоб найліпшим чином забезпечити інтереси дітей, утвердити самоцінність дитинства перед державою, у школі, у сім’ї, суспільстві, релігії.

Початкова правова освіта розпочинається вже у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку тощо.

Важливим періодом формування правової культури є молодший шкільний вік. З одного боку цей вік сприятливий до засвоєння норм життєдіяльності у суспільстві, а з іншого, школярі початкових класів ще не здатні сприйняти складні юридичні терміни, здійснювати аналіз та давати належну юридичну кваліфікацію тим чи іншим діям. Складність правової освіти у цей період визначається відсутністю у початковій школі самостійної навчальної дисципліни правового спрямування.

Правове виховання учнів передбачає «засвоєння системи знань з питань держави і права, виховання поваги до законів своєї держави, глибокої переконаності в необхідності дотримання чинного законодавства, уміння визначати форми і способи своєї участі в житті суспільства, спілкуватися з демократичними інститутами, органами влади, захищати та підтримувати закони та права людини».

Школярі одержують знання про державне, адміністративне, трудове, громадське, сімейне, кримінальне та інше право, готуються до виконання громадянських функцій стосовно держави, праці, сім’ї, власності тощо. Центральне питання змісту правової культури – «усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи правами людини та її громадянською відповідальністю, визнання та забезпечення прав людини як єдиної норми для всіх людей.

Враховуючи особливості дітей молодшого шкільного віку слід виходити з наступних принципів їх правового виховання:

 • зв’язку правового виховання з практичними життєвими ситуаціями;
 • врахування наявного життєвого досвіду молодшого школяра;
 • поєднання колективного та індивідуального підходу у вирішенні проблем учнів, гнучкого, оперативного реагування на перспективні потреби учнів;
 • єдності правового і морального виховання;
 • діловий підхід у розкритті необхідності дотримання норм у суспільстві, недопущення моралізування;
 • логічної послідовності правового виховання: від одержання знань про норми, до засвоєння їх на практиці і надалі до формування усвідомленої установки щодо необхідності дотримання їх кожною людиною;
 • пріоритету ігрових методів правового навчання та виховання з метою активації інтересу до засвоєння норма проживання у суспільстві.

Реалізація завдань і змісту правового виховання учнів здійснюється передусім у процесі навчання. Вивчення гуманітарних предметів спрямоване на формування в них високих ідеалів, морально-правових якостей, непримиренності до аморальних явищ, правопорушень і злочинності.

Дисципліни природничого циклу дають змогу торкнутися кола питань з різних галузей права, зокрема його нормативних актів, щодо охорони природи, охорони праці, охорони здоров’я людини та інші.

На уроках з цих дисциплін діти вчаться бути чесними, сміливими, винахідливими, наполегливими в досягненні своєї мети. Вони вивчають основні правила культури поведінки вдома, на вулиці та громадських місцях. Учні вчаться самостійно стежити за своїм зовнішнім виглядом. Вчаться вітатися з дорослими, поступатися місцем старшим. Саме ці навички діти беруть з книжок. Книжки та спілкування з однолітками навчають молодших школярів правильно поводити себе в суспільстві.

Широкі можливості щодо здійснення правового виховання молодших школярів є у позаурочній роботі.  У позакласні роботі вчитель має можливість використовувати самі різні форми і методи правового виховання.

Виховні години – це перш за все виховання дітей. Виховання – це творчість, найвища коштовність, про яку класний керівник повинен постійно дбати. Найбільш поширена форма проведення класних годин бесіда. За допомогою бесіди учні і вчитель можуть вести розмову на задану тему, висловлювати свої думки, ділитися певними враженнями.

У залежності від мети та обставин на виховних годинах можуть використовуватися роз’яснення, розповіді, аналіз життєвих ситуацій, обговорення літературних героїв, газетних статей і повідомлень з відповідною правовою оцінкою, того, що трапилось, читання художніх творів, конкурси, вікторини, створення спеціальних педагогічних ситуацій вибору, екскурсій, ділові ігри тощо.

На сьогоднішній день діти стали більш розвиненими, ніж раніше. Їхні погляди на сучасний світ інші. Тож учитель, працюючи з дітьми, не тільки озброює учнів знаннями, а й формує в цілому спрямованість особистості, свідомість, переконання, поведінку. Вчитель повинен бути зразком в усьому: його думки, почуття – це є все прикладом для наслідування молодшими школярами, він має постійно контролювати себе в усіх випадках.

Правове виховання молодших школярів є необхідним компонентом ранньої дитячої профілактики відхилень у їх поведінці. Оперативність є одним з важливих принципів правового виховання. Цей принцип вимагає, щоб педагог, одержавши нові відомості про конкретного учня, корегував виховну роботу з ним у залежності від змісту одержаної інформації.

Батьки повинні бути завжди і в усьому високоморальним прикладом думок, звичок, поведінки, дій для своїх дітей. Важливим із завдань вчителя полягає в тому, щоб навчити молодшого школяра бачити наслідки своїх вчинків.

Ефективне здійснення правового виховання молодших школярів вимагає певної взаємодії школи та сім’ї. Тобто така взаємодія сприяє подоланню стихійного виховного впливу в сім’ї.

Інколи до психолога школи або до вчителя звертаються батьки з питанням як допомогти їх дитині, яка страждає від жорстокої агресивної поведінки і недоброго ставлення однолітків. На сьогоднішній день надзвичайно гостро постає проблема агресивних проявів у міжособистісних стосунках учнівської молоді.

Останніми роками визнано поширення в освітній практиці такого явища, як шкільний булінг. Це соціальна проблема всього світу протягом останніх ста років. І дана проблема часто починається у молодших класах. Найбільш поширений вид булінгу є вербальний: пронизливі обзивання, дошкуляння, жорстока критика, висміювання, агресивні зауваження, записки з погрозами, застосування насилля, поширення неправдивих обвинувачень тощо.

Фізичне насильство (штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, ляпаси, пошкодження та знищення одягу, особистих речей жертви, а також жести, образливі рухи тіла та міміки обличчя) найбільш помітні, але зустрічаються рідше.

Емоційне (соціальне) знущання (приниження почуття гідності потерпілого шляхом ігнорування, уникнення, виключення) серед молодих школярів зустрічається дуже рідко.

Причина булінгу, не обов’язково є індивідуальні особливості учасників, а сума інколи непомітних внесків багатьох людей.

Шкільна політика, толерантне або нейтральне ставлення адміністрації школи, вчителів до прояву агресивних насильницьких, ворожих дій з боку учнів та поведінка самих вчителів формує загальну атмосферу не тільки учнівського класу, але й усієї школи, визначає внутрішнє життя, тобто соціально-психологічний клімат.

Попередження булінгу та втручання, у разі такого інциденту – це більш, ніж просто його припинити. Це сприяє також розвитку здорових стосунків.

Метою вчителя є надання допомоги, у забезпеченні того, щоб усі учні мали здорові, безпечні, засновані на взаємній повазі і доброзичливі стосунки з усіма людьми в їх житті.

Вчителі, батьки та інші дорослі надають підтримку і дають особистий приклад дітям, показуючи їм, якими мають бути здорові стосунки.

З метою попередження насильства та протидії булінгу в шкільному середовищі, педагогам, і в першу чергу класним керівникам, необхідно стежити за груповою динамікою класу, щоб вчасно виявляти випадки булінгу та реагувати на них. Налагодження довірливих стосунків з дитиною сприятиме можливості заохочування її розповідати про свої проблеми класному керівнику, практичному психологу, педагогу, а також своїм батькам. Важливо, щоб розмова була спокійною і виваженою, що дозволить знизити рівень тривожності та агресивності у дітей та дорослих.

У Концепції Нової української школи зазначено: «У центрі освіти має перебувати виховання в учнів відповідальності за себе, за добробут нашої країни», а також актуальним є «забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічно­го комфорту дитини» [9].

Таким чином, правове виховання досягає своєї мети, якщо воно формує у дитини здатність самостійно управляти власною активністю. Ця здатність у значній мірі залежить не тільки від характеру виховного впливу, але й від того, як сама дитина внутрішньо сприймає ці впливи, в тому числі і свою участь у правоохоронній діяльності.

Правильна організація правового виховання у початковій школі, поряд із загальним процесом виховання, сприяє формуванню розуміння школярами необхідності і доцільності закону, його гуманності і справедливості. Разом з тим формує явлення про права як систему загальних правил, за допомогою яких держава встановлює норми поведінки людей, визначає міри можливого, дозволеного і міру обов’язкового, встановлює правові заборони, порушення яких спричиняє відповідальність. Правове виховання сприяє і розширенню загального кругозору учнів, їх уявлень про життя суспільства, про діяльність нашої держави, про основні норми взаємовідносин людей, про допустиме і неправомірне.

Треба пам’ятати, що діти – це наше майбутнє. І роль правового виховання в початковій школі – вчити дітей успішно займатися дорученою справою, бути відповідальними, виконувати громадянські обов’язки – хорошого трудівника, захисника Вітчизни, патріота, борця з недоліками в суспільстві, господаря багатств країни, сім’янина.

Список використаних джерел

 1. Бєлкіна-Ковальчук О. В. Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.09 / О. В. БєлкінаКовальчук ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 2006. – 21 с.
 2. Вукіна Н. В. Критичне мислення: як цьому навчати : [наук.-метод.посібник] / Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська, І. М. Сущенко ; за наук. ред. О. І. Пометун. – Харків, 2007. – 190 с
 3. Закон України «Про охорону дитинства». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
 4. Запорожан І.Г. Педагогічні основи правовиховної роботи з молодшими школярами: Дис. канд. пед. наук. / Запорожан І.Г. – Тернопіль, 2002. – 273 с.
 5. Запорожан І.Г. Правовиховна робота з молодшими школярами у позаурочний час // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Педа-гогіка. –2001. – № 9. – С.39–43.
 6. Зарицький О. Л. Правове виховання як домінант формування правової культури / О. Л. Зарицький //Європейські перспективи. – 2011. – № 2, 1. – С. 98–102.
 7. Конвенція про права дитини. (редакція зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
 8. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mon.gov.ua/usi…/naczionalno-patriotichne-vixovannya/
 9. Концепція Нової української школи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
 10. Середюк Г.М. Педагогічний пошук класного керівника. Частина 2. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 184 с.
 11. Трикутник партнерства: педагоги – батьки – діти. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 240 с.
 12. Фіцула М.М. Правове виховання учнів: Методичний посібник / Фіцула М.М.. – К.: ІЗМН, 2007. – 148 с.
Завантажити: Роль і місце правового виховання учнів у початковій школі + Сертифікат (Розмір: 340.2 KB, Завантажень: 103)
Back to top button