Перерва

У МОН розпочали реорганізацію методичних кабінетів (проєкт нового положення)

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови КМУ «Про затвердження Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників», розроблений на виконання абзацу другого частини третьої статті 52 Закону України «Про повну загальну середню освіту», який набрав чинності 18 березня 2020 року.

Метою зазначеного вище проєкту акта Уряду є визначення засад формування та функціонування мережі центрів професійного розвитку педагогічних працівників, їх основні функції та завдання, а також врегулювання процесів започаткування їх діяльності та реорганізації науково-методичних (методичних) центрів (кабінетів).

Пропозиції та зауваження до проєкту просимо надсилати до 08 червня 2020 року на е-пошту v_bozhinskiy@mon.gov.ua з темою повідомлення «Громадське обговорення».

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ

про центр професійного розвитку педагогічних працівників

Загальна частина

 1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників (далі – Центр).
 2. Центр утворюється з метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів (далі – педагогічні працівники).

Основними завданнями Центру є:

1) надання консультативної підтримки педагогічним працівниками з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

2) професійна підтримка педагогічних працівників з питань впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій;

3) сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, зокрема шляхом:

координації діяльності професійних спільнот педагогічних працівників (методичних об’єднань, творчих груп тощо);

узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

формування баз даних програм підвищення кваліфікації, інших джерел інформації (вебресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників, та їх оприлюднення на власному вебсайті;

4) надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) взаємодія та співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами та установами забезпечення якості освіти, закладами освіти, міжнародними та громадськими організаціями, засобами масової інформації з питань діяльності Центру.

Центри не можуть виконувати завдання, не передбачені цим Положенням та іншими актами законодавства.

 1. Центр є юридичною особою, що утворюється та припиняється (реорганізовується, ліквідується) згідно з рішенням районної, міської (районної у місті) ради (далі – засновник). Декілька засновників можуть прийняти спільне рішення про утворення Центру та укласти договір про спільну діяльність або засновницький договір у порядку, визначеному законодавством. Міські ради можуть утворювати та припиняти (реорганізовувати, ліквідовувати) Центри, забезпечувати та організовувати їх діяльність відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад».
 2. Центр здійснює діяльність у межах території обслуговування, що визначається його засновником. Територія обслуговування Центру визначається з розрахунку, що у закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрах (далі – заклади освіти та установи), розташованих на території його обслуговування, має працювати не менше:

500 педагогічних працівників (у випадку, якщо заклади освіти та установи на території обслуговування Центру розташовані у сільських та міських населених пунктах).

750 педагогічних працівників (у випадку, якщо заклади освіти та установи на території обслуговування Центру розташовані виключно у міських населених пунктах).

Управління та кадрове забезпечення Центру

 1. Управління Центром здійснюють його засновник та директор.

Засновник Центру:

1) затверджує статут, структуру, штатний розпис та стратегію розвитку Центру, порядок проведення конкурсу на зайняття посад директора та педагогічних працівників Центру;

2) організовує проведення конкурсу на зайняття посади директора Центру, призначення за результатами конкурсу директора Центру, затвердження його посадової інструкції та звільнення його з посади відповідно до трудового законодавства;

3) визначає територію обслуговування Центру, забезпечує його утримання та розвиток, створює умови, необхідні для належного функціонування;

4) здійснює управління діяльністю Центру та контроль дотриманням вимог законодавства, у тому числі цього Положення;

5) організовує розгляд звернень щодо діяльності Центру в установленому законодавством порядку;

6) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 1. Засновник або уповноважений ним орган (посадова особа) розробляє статут Центру відповідно до вимог законодавства, у тому числі цього Положення. Написання найменування Центру здійснюється відповідно до законодавства та має включати інформацію про його засновника.

Засновником до штатного розпису Центру мають бути введені посади директора, консультанта, практичного психолога, бухгалтера, працівника обслуговуючого персоналу Центру. Кількість консультантів, визначена штатним розписом, має забезпечувати потреби у методичній підтримці (супроводі), консультуванні педагогічних працівників закладів освіти та установ, розташованих на території обслуговування Центру, та визначається засновником з розрахунку одна тарифна ставка консультанта не менш як на 200 педагогічних працівників.

 1. На посаду педагогічного працівника Центру може бути призначено особу, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником Центру.

Обов’язки директора та інших працівників Центру визначаються законодавством та їхніми посадовими інструкціями.

 1. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його директор, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади засновником Центру.

Директор Центру:

1) розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження засновнику;

2) затверджує план діяльності та організовує роботу Центру відповідно до стратегії розвитку Центру, затвердженої засновником, подає пропозиції засновнику щодо штатного розпису та кошторису Центру;

3)  призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаних посад відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

4) може залучати юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів (угод, контрактів тощо) відповідно до своєї компетенції;

5) створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів;

6)  видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

7) розпоряджається в установленому засновником порядку майном Центру та його коштами, укладає цивільно-правові договори;

8) забезпечує ефективність використання майна Центру;

9) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

10) діє від імені Центру без довіреності;

11) може вносити засновнику Центру пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру;

12) подає засновнику Центру річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру.

Фінансування та контроль за діяльністю Центру

 1. Фінансування Центру здійснюється його засновником відповідно до законодавства.
 2. Матеріально-технічна база Центру складає: будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, визначених законодавством.
 3. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до законодавства. Джерелами фінансування Центру є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством. Центр надає послуги педагогічним працівникам в межах своєї території обслуговування за рахунок коштів засновника. Центри можуть надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством (крім послуг, що надаються Центрами для виконання завдань, визначених цим Положенням та іншими актами законодавства).
 4. Координацію, моніторинг та сприяння діяльності Центрів здійснює державна установа, що належить до сфери управління МОН.

Контроль за дотриманням Центрами актів законодавства, у тому числі цього Положення, здійснюють засновники Центрів та відповідні органи управління у сфері освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 1. У додатку до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с.73; 2001 р., № 13, ст. 550; 2018 р., № 68, ст. 2284), розділ V викласти в такій редакції:

«V. Центри професійного розвитку педагогічних працівників

«Директор, консультант, практичний психолог центру професійного

розвитку педагогічних працівників                                                      42»;

 1. У переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 1015; 2004 р., № 2, ст. 58; 2005 р., № 48, ст. 3013; 2006 р., № 8, ст. 454; 2007 р., № 48, ст. 1972; 2016 р., № 16, ст. 626, № 35, ст. 1360; 2018 р., № 68, ст. 2284), абзац перший розділу «Посади педагогічних працівників» після слів «ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти» доповнити словами «директор, консультант, практичний психолог центру професійного розвитку педагогічних працівників».
 2. Підрозділ 2 розділу I додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2017 р., № 1, ст. 6; 2018 р., № 68, ст. 2284) після позиції

«Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру                   15»

доповнити позиціями:

«Директор центру професійного

розвитку педагогічних працівників                                             15

Консультант, практичний психолог центру професійного

розвитку педагогічних працівників                                             14».

 1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 30, ст. 1211) позицію
«Методисти районних і міських  |навчально-методичних (методичних) кабінетів  (центрів) та організаційно-методичних кабінетів обласних дитячих клінічних лікарень на 10 відсотків
заробітної плати
викладача вищої категорії»

викласти у такій редакції:

«Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників та методисти  організаційно-методичних кабінетів обласних дитячих клінічних лікарень на 10 відсотків
заробітної плати
викладача вищої категорії».
Back to top button