ГоловнеОсвіта і право

Щодо встановлення надбавки за складність і напруженість у роботі вчителю – близькій особі

Відповідно до змісту ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон) на керівників закладів загальної середньої освіти як на посадових осіб юридичних осіб публічного права поширюються вимоги Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Зважаючи на визначення, наведені у ст. 1 Закону, обов’язковими складовими конфлікту інтересів є: приватний інтерес, службові/представницькі повноваження, залежно від співвідношення яких виникає потенційний чи реальний конфлікт інтересів.

Позаслужбові (сімейні, родинні) стосунки з близькими особами зумовлюють виникнення у керівників закладів загальної середньої освіти приватного інтересу, як обов’язкові складові конфлікту інтересів.

Безумовно, керівники закладів загальної середньої освіти наділені організаційно-розпорядчими повноваженнями щодо усіх працівників відповідних закладів, у тому числі щодо близьких осіб, незалежно від характеру їх підпорядкування.

Тому, якщо у підпорядкуванні керівника закладу загальної середньої освіти працює близька особа, це свідчить про наявність у сфері реалізації службових повноважень такого керівника приватного інтересу, зумовленого позаслужбовими (сімейними, родинними) стосунками, що може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень стосовно близької особи, а отже, про наявність у такого керівника потенційного конфлікту інтересів.

У разі вирішення керівником закладу загальної середньої освіти питань, пов’язаних з прийняттям рішень розпорядчого характеру стосовно близької особи (наданням доручень, вказівок, контролю за їх виконанням, застосування заохочень, преміювання, наданням переваг), у тому числі встановлення близькій особі надбавки за складність, напруженість у роботі, у такого керівника може вбачатись реальний конфлікт інтересів.

Наявність/відсутність реального конфлікту інтересів конфлікту інтересів визначається у кожній конкретній ситуації окремо, ураховуючи характер службових повноважень особи (дискреційні чи ні), які вона може застосовувати стосовно близької особи.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. N 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” <…> передбачена лише можливість встановлення працівникам навчальних закладів, установ освіти надбавки за складність, напруженість у роботі, граничний розмір встановлення такої надбавки та підстави скасування або зменшення.

Щоб надати обґрунтований висновок з питання наявності/відсутності конфлікту інтересів у описаній ситуації, необхідно дослідити документи, де передбачені порядок встановлення надбавки за складність, напруженість у роботі у відповідному закладі загальної середньої освіти, хто визначає конкретний розмір такої надбавки, які умови її встановлення, чи будуть при цьому застосовані дискреційні повноваження безпосередньо керівником закладу загальної середньої освіти стосовно близької особи.

З огляду на відсутність відповідних документів встановити наявність/відсутність конфлікту інтересів у керівників закладів загальної середньої освіти під час встановлення їх близьким особам надбавки за складність, напруженість у роботі не вбачається можливим.

Ураховуючи положення ст. 28 Закону, особи, зазначені у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону, зобов’язані, зокрема, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно.

Згідно з ч. 3 ст. 28 Закону безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів зобов’язаний врегулювати конфлікт інтересів у підлеглої йому особи.

Таким чином, керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний повідомляти про наявність у нього конфлікту інтересів керівника органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення його з посади.

Крім того, слід зауважити, що Закон не вимагає від керівників закладів загальної середньої освіти, у тому числі, коли конфлікт інтересів відсутній, отримувати дозвіл у Національного агентства на прийняття рішення стосовно близької особи.

Разом з тим ст. 29 Закону передбачено, що особа може самостійно вжити заходів щодо врегулювання у неї конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих цей факт документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

Делегувавши свої службові повноваження іншій особі, яка в описаній ситуації є підлеглою особою, керівник закладу загальної середньої освіти у такий спосіб не позбавиться приватного інтересу, відповідно, конфлікту інтересів, зате може зумовити виникнення конфлікту інтересів у такої підлеглої особи, з огляду на її підпорядкованість керівнику закладу загальної середньої освіти.

Отже, таке делегування повноважень не може вважатись належним способом врегулювання конфлікту інтересів.

Джерело:  Лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.02.2021 р. N 32-03/7803/21 «Щодо встановлення надбавки за складність і напруженість у роботі вчителю – близькій особі»

Back to top button