Інклюзивна освіта

Що треба знати про психолого-медико-педагогічну консультацію (ПМПК)?

Що таке психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК) та її функції

Психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК) є методичною установою системи освіти України, що здійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвивальну, аналітичну, прогностичну, профілактичну та просвітницьку діяльність.

Діяльність ПМПК допомагає при вирішенні таких питань:
• попередження порушень розвитку дітей;
• вибір індивідуального освітнього маршруту;
• допомога в подоланні труднощів у навчанні;
• вирішення проблем особистого розвитку.

Київська міська психолого-медико-педагогічна консультація є структурним підрозділом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Для здійснення консультативно-діагностичної роботи та наближення консультативної допомоги до місця проживання дітей з особливими потребами в Києві створено десять районних психолого-медико-педагогічних консультацій (РПМПК).

РПМПК є осередками підтримки, відстоювання прав і надання різноманітної допомоги дітям з порушеннями розвитку та їхнім родинам безпосередньо за місцем проживання.

У своїй діяльності районні ПМПК керуються Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних органів виконавчої влади.

Районні ПМПК відповідають на різноманітні життєво значущі потреби дітей з порушеннями розвитку та дітей з інвалідністю, серед яких головною є забезпечення рівних можливостей доступу до якісної освіти.

Як записатись на прийом?

На первинне консультування приходять за вказаними адресами без попереднього запису. Для первинного консультування не обов’язково приходити з дитиною. Обов’язково мати при собі паспорт і копію свідоцтва про народження дитини.

Які документи потрібні для проведення консультації в ПМПК?

Діагностичне обстеження дітей здійснюється у присутності батьків (осіб, які їх замінюють) за наявності таких документів:

  • заява батьків (осіб, які їх замінюють);
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • результати попереднього обстеження дитини лікарями (психіатром, офтальмологом, отоларингологом, неврологом, хірургом (ортопедом)), логопедами, практичними психологами, педагогами (картка стану здоров’я й розвитку дитини);
  • за наявності надаються зразки робіт дитини – зошити рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнки тощо;
  • письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, про надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих у процесі психолого-педагогічного вивчення.

Відповідно до положення про ПМПК, серед документів також згадується копія медичної картки дитини з дитячої поліклініки (Ф-12), але на практиці її не використовують, оскільки лікар-педіатр переносить всю необхідну інформацію з неї в картку стану здоров’я та розвитку дитини.

Чи можуть батьки бути присутніми під час оцінювання розвитку свої дитини?

Первинне консультування батьків (осіб, які їх замінюють) про особливості розвитку їхніх дітей відбувається з їх власної ініціативи і здійснюється консультантом ПМПК.

Оцінювання розвитку дитини (психолого-педагогічне вивчення) в ПМПК здійснюється тільки у присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

Що таке висновок ПМПК?

Висновок – це документ, що формулюється фахівцями ПМПК за результатами психолого-педагогічного вивчення дитини.

У висновку ПМПК описано особливості розвитку дитини, що допомагає педагогам у подальшій розробці індивідуальної програми розвитку.

Висновок ПМПК є підставою для направлення дітей органами управління освітою в загальноосвітні навчальні заклади, класи (групи) з інклюзивним навчанням, спеціальні дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх замінюють) та організації належної корекційно-розвивальної роботи.

Висновок ПМПК має рекомендаційний характер, остаточне рішення про форму навчання приймають батьки або особи, які їх замінюють, після того, як вони усвідомлять для себе всі переваги та недоліки тієї чи іншої форми навчання. У контексті цього, одним із завдань ПМПК є роз’яснення такої інформації.

Незалежно від вибору батьками навчального закладу (спеціального чи загальноосвітнього), дитині з особливими освітніми потребами повинні надати додаткову підтримку (корекційна складова).

Як психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК) забезпечує педагогам супровід загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів?

Відповідно до пункту 1.1 чинного положення htp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1407-11, провідними функціями консультацій є: консультативна, методична, психолого-педагогічна, корекційно-розвивальна, аналітична, прогностична, профілактична, просвітницька. Усі вони взаємопов’язані між собою й реалізуються через різні напрями та види роботи.

Однією з функцій психолого-медико-педагогічних консультацій є надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним працівникам і працівникам соціально-психологічних служб у питаннях виховання, навчання, необхідності психолого-педагогічного та медичного супроводу дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку.

Проведення роз’яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров’я, установ і закладів соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

Чи може практичний психолог звернутись у психологомедико-педагогічну консультацію із заявою про здійснення психолого-педагогічного вивчення дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад?

Згідно з пунктом 1.2 положення htp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1407-11, діяльність ПМПК спрямована, зокрема, на виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів і потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18-ти років, які мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки. Згідно з пунктом 1.3 положення, консультування та психолого-педагогічне вивчення дітей у центральній, республіканській (Автономна Республіка Крим), обласних, Київській та Севастопольській міських, районних (міських) ПМПК здійснюються за зверненням батьків (осіб, які їх замінюють) та у їх обов’язковій присутності.

Завдання діяльності практичного психолога визначені в пункті 4.3 Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 3.5.1999 № 127. Згідно з цим пунктом, практичний психолог проводить, зокрема, психолого-педагогічну діагностику готовності вихованця, учня, студента до навчання та сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагає при виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку.

Отже, практичний психолог, як і будь-який інший педагогічний працівник, не має права звернутись безпосередньо в ПМПК із заявою про здійснення психолого-педагогічного вивчення дитини, яка відвідує навчальний заклад. Таке право надане лише батькам або особам, які їх замінюють. Практичний психолог може порекомендувати батькам звернутись у ПМПК за відповідною консультацією. Підставою для цього можуть бути: порушення формування в дитини пізнавальної діяльності згідно з віковими нормами, труднощі при опануванні знань, умінь, навичок, суспільного досвіду тощо.

  
Back to top button