день вчителя сценарій смішний, жартівливий сценарій до дня вчителя, сценарій до дня вчителя для старшокласників, оригінальний сценарій до дня вчителя, сценарій до дня вчителя 2018

Методичні рекомендації щодо викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин у 2017/2018 навчальному році

Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки України
від 09.08.2017 р. № 1/9-436

Методичні рекомендації щодо викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин у 2017/2018 навчальному році

У 2017- 2018 навчальному році вивчення української мови в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами здійснюватиметься на компетентнісному підході в контексті концепції Нової української школи згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти 2011 року за модернізованими програмами, затвердженими наказом Міністерства від 07.06.2017 № 804).

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН  (http://mon.gov.ua/).

У 10-11 класах – за програмами зі змінами 2016 року (http://mon.gov.ua/).

Звертаємо увагу,  що структуру навчальних програм з української мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами корельовано:

  1. Оновлено пояснювальну записки до програм – визначено цілі навчання, мету навчального предмета узгоджено із галузевою та освітньою.
  2. Посилено компетентнісні орієнтованості навчання української мови.
  3. Змінено структуру програми: оновлена навчальна програма складається з чотирьох ліній, які вміщені в одну таблицю. Перша графа – очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, оскільки взаємна довіра та обопільна відповідальність – наріжний камінь педагогіки партнерства, на якій ґрунтується Нова українська школа. В очікуваних результатах особлива увага приділяється знаннєвому, діяльнісному, ціннісному, емоційному, поведінковому компонентам. Змістовими лініями мовного компонента є мовна, мовленнєва, соціокультурна й діяльнісна, що подаються паралельно. У мовленнєвій змістовій лінії запропоновано орієнтовні актуальні теми, пов’язані з інтересами сучасних учнів. Види робіт у мовленнєвій лінії мають практичне спрямування й демонструють знання учнів з мовних тем. Додано цікавий вид творчої роботи – есе.
  4. Узгоджено послідовність вивчення тем у деяких класах відповідно до дидактичного принципу доступності й вікових особливостей учнів.
  5. Спрощено формулювання окремих тем мовної змістової лінії та мовленнєвознавчих понять.

Окрім того, з метою створення україномовного середовища в колі носіїв молдовської, польської, російської, румунської, угорської мов рекомендовано до кожного розділу такий вид роботи, як переклад для усвідомлення необхідності вільного володіння державною мовою.

З метою використання мови в життєво важливих сферах і ситуаціях спілкування для української мови як навчальної дисципліни основним завданням визначено формування в учнів мовної та мовленнєвої компетентностей: мовна – передбачає засвоєння школярами основ науки про мову, знання її системи, володіння способами й навичками якісної діяльності з вивченим мовним матеріалом, мовленнєва – полягає в забезпеченні цілеспрямованого забезпечення й удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, читанні, говорінні, письмі.

Формування мовної та мовленнєвої компетентностей здійснюється протягом навчання в загальноосвітньому навчальному закладі, однак найефективніше така робота проходить на уроках вивчення синтаксису української мови в 9 класі.

Новостворені підручники для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин містять теоретичні та практичні аспекти вивчення синтаксису складного речення. Навчальний матеріал охоплює найголовніші напрями роботи над засвоєнням учнями синтаксичної теорії та вироблення у них відповідних компетентностей.

Синтаксис – один із головних розділів у системі сучасної української літературної мови. З огляду на те, що усі одиниці мовної системи не функціонують у мові самостійно, а реалізуються в сукупності на синтаксичному рівні, тому уроки української мови треба будувати так, щоб учні мали можливість виступати з усними повідомленнями, різними за стилями і жанрами. Крім того, має бути співпраця між учнями та вчителями:  необхідно допомагати учням оволодіти культурою спілкування, мовним етикетом (відповідно до ситуації спілкування).

Збагачення словникового запасу й граматичної розбудови усного і писемного мовлення учнів проводиться систематично на кожному уроці. У доборі й поясненні слів учитель повинен орієнтуватися в основному на тематику майбутніх переказів і творів, дидактичний матеріал підручника, на тексти художніх творів українських письменників, які учні вивчають у відповідному класі. Необхідно розвивати в учнів уміння помічати незнайомі слова, виокремлювати їх з конкретного тексту, привчати їх звертатися до вчителя за поясненням таких слів, навчати користуватися словниками, довідниками та Інтернетом.

Робота з розвитку мовлення тісно пов’язана з формуванням навичок виразного читання мовчки та вголос, що виявляється в умінні розрізняти наголошені й ненаголошені склади, інтонувати речення різних структур, підвищувати й понижувати голос, виділяти логічним наголосом слова чи групу слів у фразі, прискорювати й уповільнювати темп мовлення, встановлювати довжину пауз, передавати «настрій» автора тексту.

Для активної мовленнєвої діяльності учнів доцільно надавати перевагу таким темам творів, які були б безпосередньо пов’язані з реальним життям учнів, цікавили б їх, викликали бажання поділитися своїми думками, висловити побажання, пропозиції, навіть подискутувати.

Спільними (наскрізними) для всіх компетентностей є такі вміння: критично мислити; функціонально читати; шукати та аналізувати інформацію; бути креативним; співпрацювати в команді; вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; логічно обґрунтовувати позицію; висловлювати думку усно і письмово, презентувати її та публічно виступати; конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект; ефективно комунікувати.

Оскільки освіта охоплює навчання, виховання і розвиток, у програмі з української мови задекларовані важливі аспекти виховних завдань школи, орієнтованих на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні: гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей; соціально-політичні: свобода, демократія, культурне розмаїття, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність за рідних.

Завантажити: Методичні рекомендації щодо викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин у 2017/2018 навчальному році (Розмір: 14.9 KB, Завантажень: 427)