Методичні рекомендації зарубіжна літератураНормативно - правове забезпечення українська мова та літератураУсі уроки зарубіжної літературиУсі уроки української мови та літературиФайли

Методичні рекомендації про навчання мовами корінних народів, національних меншин у класах закладів загальної середньої освіти та особливості вивчення мов і літератур корінних народів, національних меншин у 2020/2021 навчальному році

Додаток
до листа Міністерства освіти і
науки України
від 11.08.2020 № 1/9-430

Методичні рекомендації про навчання мовами корінних народів, національних меншин у класах закладів загальної середньої освіти та особливості вивчення мов і літератур корінних народів, національних меншин у 2020/2021 навчальному році

Інтеграційні процеси у Європі та світі актуалізували проблеми обміну інформацією, порозуміння між представниками різних народів і культур, і, водночас, спричинили потребу збереження і розвитку мовно-культурної спадщини різних народів.

Не випадково багатомовна компетентність сучасних учнів натепер належить до категорії освітніх пріоритетів більшості країн світу. Багатомовне навчання є дієвим інструментом підготовки молодого покоління до життя в нових умовах міжнародної взаємодії і співробітництва.

Спрямованість України на європейську інтеграцію зумовлюють необхідність формування у молодих українців здатності до спілкування з народами інших країн. Серед основних вимог ― вміння ефективно послуговуватися кількома мовами, включаючи рідну, готовність використовувати здобуті знання у процесі подальшого навчання та повноцінного життя у багатомовному та культурно розмаїтому суспільстві.

Концепцією Нової української школи визначено ключові компетентності випускника, зокрема: вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, уміння вчитися впродовж життя, обізнаність та самовираження у сфері культури, соціальна та громадянська компетентності.

Спільні для всіх компетентностей вміння формуються та найбільше розвиваються під час навчання мовам (державній, рідній та іншим), а саме: читати і розуміти прочитане, висловлювати думку усно і письмово, критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення, керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект, співпрацювати в команді.

Закон України «Про освіту» (стаття 7), Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 5) визначають державну мову мовою освітнього процесу і вдосконалюють підходи до використання державної та мов корінних народів, національних меншин, інших мов в освітньому процесі.

Реалізація положень мовних статей зазначених законів, якісне та успішне виконання завдань Нової української школи сприятиме оволодінню державною мовою учнями закладів загальної середньої освіти у класах з навчанням мовами національних меншин на достатньому та високому рівнях, рідною та іноземною мовами, змістом навчальних предметів відповідно до стандартів загальної середньої освіти.

Підпунктом 19 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» визначено, що особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, до 1 вересня 2023 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим Законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою (пункт 3 розділу XII доповнено підпунктом 19 згідно із Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»).

Стаття 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначає особливості використання мов на відповідних рівнях освіти в закладах загальної середньої освіти.

Так, частиною другою цієї статті встановлено, що кожному учневі гарантується право на здобуття повної загальної середньої освіти державною мовою в державних, комунальних і корпоративних закладах освіти, що забезпечується шляхом організації викладання всіх навчальних предметів (інтегрованих курсів) державною мовою, крім випадків, визначених цим Законом.

Випадки, за яких викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) у закладах загальної середньої освіти може здійснюватися іншими мовами поряд з державною на відповідних рівнях освіти, визначено:

  1. абзацом четвертим частини першої статті 7 Закону України «Про освіту», частиною четвертою статті 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: «Особи, які належать до корінних народів України, мають право здобувати повну загальну середню освіту в державному, комунальному чи корпоративному закладі освіти мовою відповідного корінного народу поряд з державною мовою»;
  2. абзацом третім частини першої статті 7 Закону України «Про освіту», частиною п’ятою статті 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: «Особи, які належать до національних меншин України, мають право здобувати початкову освіту в державному, комунальному чи корпоративному закладі освіти мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою».

При цьому, право на навчання мовою корінного народу чи національної меншини України поряд із державною мовою реалізується в окремих класах з навчанням відповідною мовою (частина сьома статті 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту»), що відкриваються відповідно до статті 12 «Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти» цього Закону (абзац другий частини другої статті 12 набирає чинності з 01.09.2024 року).

Додаток 1 до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, містить зразок заяви про зарахування до закладу освіти. У зразку заяви передбачена графа «інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу». При поданні заяви до закладу освіти один з батьків дитини може письмово висловити пропозицію щодо навчання дитини у класі з навчанням відповідною мовою національної меншини або її вивчення, заповнивши цю графу.

Окрім цього, частиною четвертою статті 7 Закону України «Про освіту», частиною дев’ятою статті 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначено, що освітні програми закладів загальної середньої освіти можуть передбачати викладання одного чи декількох навчальних предметів (інтегрованих курсів) поряд із державною мовою англійською чи іншою офіційною мовою Європейського Союзу.

Частина шоста статті 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначає, що особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, та реалізують право на навчання відповідними мовами в державних, комунальних чи корпоративних закладах освіти, здобувають:

  • базову середню освіту державною мовою в обсязі не менше 20 відсотків річного обсягу навчального часу у 5 класі із щорічним збільшенням такого обсягу (не менше 40 відсотків у 9 класі);
  • профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 60 відсотків річного обсягу навчального часу.

Особи, які належать до інших національних меншин України, здобувають у державних, комунальних чи корпоративних закладах освіти базову та профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального часу.

Відсоток річного обсягу навчального часу на здобуття освіти державною мовою визначається закладом загальної середньої освіти з урахуванням загального обсягу річного навчального навантаження, визначеного у Базовому навчальному плані загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступеня Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 538) та відповідно до загального обсягу річного навчального навантаження для кожного класу, визначеного у Типовій освітній програмі закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, Типовій освітній програмі закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1493).

У Базовому навчальному плані загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступеня Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти загальний обсяг річного навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік, для учнів 10-11 класів – 2660 годин/навчальний рік. Розподіл загального обсягу навчального навантаження за роками наводимо у таблиці.

Таблиця

Розподіл загального обсягу навчального навантаження за роками

Класи Загальний обсяг річного навчального навантаження за роками навчання складає (годин)*
5 1050
6 1155
7 1172,5
8 1207,5
9 1260
10 1330
11 (12) 1330

* з урахуванням кількості годин, відведених на вивчення всіх предметів, у тому числі фізичної культури

Перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини, визначається освітньою програмою закладу освіти згідно з вимогами державних стандартів та з урахуванням особливостей мовного середовища, рівня володіння державною мовою учнів та педагогічних кадрів, запитів батьків, учнів, наявності відповідних педагогічних кадрів, особливостей регіону.

Разом з тим, частиною десятою статті 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту» встановлено, що приватні заклади освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, мають право вільного вибору мови освітнього процесу (крім закладів освіти, що отримують публічні кошти) та зобов’язані забезпечити опанування учнями державної мови відповідно до державних стандартів».

Звертаємо увагу на виконання дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України «Про освіту» в закладах загальної середньої освіти на 2019-2023 роки (наказ МОН від 27.03.2019 № 399 за покликанням https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-dorozhnoyi-karti-implementaciyi-statti-7-zakonu-ukrayini-pro-osvitu-v-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-na-2019-2023-roki.

При цьому зазначаємо, що для вчителів класів (груп) з навчанням мовами національних меншин у межах Меморандуму між МОН і ГО «Український світ» про співпрацю у сфері вдосконалення мовленнєвих і комунікативних компетентностей вчителів організовано онлайн-курс «Мовний менеджмент в освіті та комунікативні стратегії».

Курс безкоштовний, його тривалість – 54 години. Він складається з 10-ти відеолекцій, практичних завдань, тестів та охоплює три тематичні модулі:

  1. Роль державної  мови  у  формуванні  майбутнього  громадянина

України.

  1. Комунікативні цілі та стратегії в освітньому середовищі.
  2. Мовна та мовленнєва компетентність вчителя.

У курсі можна самостійно формувати графік навчання.

Слухачі, які успішно пройдуть навчання, отримають відповідний сертифікат.

Докладніше  про  це  онлайн-навчання  та  реєстрацію  на  курс  можна дізнатися за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/news/dlya-vchiteliv-rozpochavsya-onlajn-kurs-iz-udoskonalennya-movlennyevih-i-komunikativnih-kompetentnostej

Особливості вивчення мов і літератур корінних народів, національних меншин

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» встановлено, що особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, гарантується і забезпечується право вивчати мову відповідного корінного народу або національної меншини в державних, комунальних і корпоративних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства (абзац п’ятий частини першої статті 7 Закону України «Про освіту», частина третя статті 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

Разом з тим, Законом України «Про повну загальну середню освіту» надано більшу самостійність закладам загальної середньої освіти у формуванні власної освітньої програми, у тому числі з певним мовним компонентом (без вивчення/із вивченням мови корінного народу, національної меншини).

Отже, питання вивчення, літератури корінного народу, національної меншини залежить від освітньої програми закладу загальної середньої освіти.

У 2020/2021 навчальному році мови і літератури корінних народів, національних меншин у класах закладів загальної середньої освіти вивчаються за навчальними програмами, які є складовою типових освітніх програм, затверджених наказами МОН від 20.04.2018 № 405 та від 20.04.2018 № 408 (в редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493). Зокрема у:

5-9 класах – за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804;

у 10-11- класах за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН від 23.10 2017 № 1407.

Ці навчальні програми застосовують в частині, що не суперечить чинному законодавству.

Навчальна програма не обмежує вчителя в реалізації основних ліній змісту навчання мовам та літературам національних меншин. Кількість годин на вивчення розділів і тем є орієнтовною. Учитель, виходячи з конкретних умов навчання, може самостійно здійснювати перерозподіл годин впродовж всього навчального року та реалізувати зміст навчання за рахунок резервного часу або, за необхідності, інтенсифікації освітнього процесу.

Навчальні програми розроблено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, з урахуванням положень концепції «Нова українська школа».

Звертаємо увагу, що у 5-9 класах вивчається інтегрований курс «Література» (національної меншини та зарубіжна).

У 10-11 класах з 2018/2019 навчального року впроваджено навчальний предмет «Мова та література корінного народу, національної меншини». Навчальний предмет «Зарубіжна література» виокремлено в окремий курс, який вивчається за навчальною програмою та підручником для закладів загальної середньої освіти.

Водночас на профільному рівні в 10-11 класах «Мова корінного народу, національної меншини» та «Література корінного народу, національної меншини» вивчаються як окремі предмети.

Повний перелік навчальної літератури для класів з навчанням мовами корінних народів, національних меншин закладів загальної середньої освіти чи вивченням мов національних меншин надається в Переліку навчальних програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, який щорічно оновлюється та доступний на офіційному сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Оцінювання в 5-9 класах здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з мов національних меншин (лист МОН від 30.08.2013 № 1/9–592); у 10-11 класах – відповідно до рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів з інтегрованого курсу «Мова та література корінного народу, національної меншини» (лист МОН від 22.08.2018 № 2.2-2189).

Поділ класів на групи при вивченні мов корінних народів, національних меншин здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517.

Учителі планують власну роботу з урахуванням особливостей епідеміологічної ситуації та можливостей кожного закладу загальної середньої освіти.

В умовах карантину пропонуємо вчителям знайомитися з матеріалами розміщеними на сайті «Вчимо і навчаємось на карантині» (https://mon-covid19.info/schools), що постійно оновлюються.

Також рекомендуємо скористатися методичними рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі», які розміщено на офіційному вебсайті МОН за покликанням:

(https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf).

Ці рекомендації містять опис загальних підходів до організації онлайн-навчання, інструментів та платформ, на яких можна вчити дистанційно, та конкретних методик дистанційного навчання, що використовувалися закладами загальної середньої освіти у минулому навчальному році.

Важливо, щоб інформація стосовно особливостей вивчення мов і літератур корінних народів, національних меншин була розміщена на вебсайтах закладів загальної середньої освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти, місцевих органів управління освітою.

Завантажити: Методичні рекомендації про навчання мовами корінних народів, національних меншин у класах закладів загальної середньої освіти та особливості вивчення мов і літератур корінних народів, національних меншин у 2020/2021 навчальному році (Розмір: 20.4 KB, Завантажень: 374)
Back to top button