Конспекти уроків правознавстваКонспекти уроків правознавства 9 класФайли

Громадянство України (9 клас. Правознавство)

Тема. Громадянство України.

Мета: з’ясувати співвідношення понять «людина — особа — громадянин» і «громадянство»; ознайомити учнів з основними нормами Закону України «Про громадянство України»; виховувати в учнів розуміння важливості належності до громадянства та гордості за належність до українського громадянства; формувати вміння працювати з нормативними актами та практичного їх використання.

Основні поняття: людина, особа, громадянин, громадянство.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Структура уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Вивчення нового матеріалу

  1. Людина — особа — громадянин.

2. Поняття громадянства.

3. Громадянство в українському законодавстві.

ІІІ. Закріплення нових знань і вмінь учнів

IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Людина —особа —громадянин.

У своєму вступному слові повідомляю учням, що на цьому уроці розпочинається вивчення нового розділу курсу — «Основи правового статусу людини і громадянина. Громадянські (особисті) та політичні права»; повідомляю тему і основні завдання уроку.

Бесіда.

  • Хто з вас має молодших братів чи сестер?
  • Чи пам’ятаєте ви, якими вони були, коли народилися?

Розповідь учителя (супроводжується демонстрацією таблиці)

Дитина, тільки-но з’явившись на світ, вже має всі фізичні ознаки людської істоти: певну будову тіла, внутрішні органи тощо. Але вона ще не відкликається на своє ім’я, не відрізняє своїх родичів (навіть батьків) від інших людей. Тобто дитина вже фізично існує як людська істота, з точки зору біології вона вже є людиною. Якщо пригадати курс біології, людська істота латинською мовою називається Ношо Sapiens. (Звертаю увагу учнів на перший рядок таблиці «Людина — особа — громадянин», яку заздалегідь підготовлено на дошці.) Поняття «людина» є суто біологічним, воно супроводжує особу протягом усього життя, незважаючи на стан здоров’я, психічний стан тощо. Отже, фактично поняття людина збігається з поняттям Homo Sapiens.

Що ж собою являє поняття «особа» ? Поступово дитина росте, розвивається, починає реагувати на своє ім’я, розмовляти, вирізняти себе з навколишнього світу та оточення, у неї з’являються певні погляди.

— Чи можливі ці зміни без людського оточення, без людського суспільства?

(Організую обговорення відповідей учнів, навівши приклад з книги Р. Кіплінґа «Мауглі» або іншу ситуацію.)

Зміни у розвитку людини, її поведінці значною мірою залежать від навколишнього оточення. Тобто вони можливі лише в людському суспільстві. (Звертаю увагу на другий рядок таблиці.) Поняття «особа» є поняттям соціальним, воно означає людську істоту, яка досягла певного рівня свого розвитку. Досягнення цього рівня можливе лише в людському суспільстві, отже Це поняття — соціальне.

— Поясніть, як ви розумієте поняття «соціальне».

Більшість людей живе не лише в своїй родині, серед друзів і знайомих, але й має зв’язки з певною державою, права та обов’язки, які суттєво різняться залежно від країни проживання. Саме Цей зв’язок і визначає поняття «громадянин». Отже, (учитель звертає увагу учнів на третій рядок таблиці) громадянин — це поняття політико-правове і визначає зв’язок людини з певною державою.

Проміжний підсумок.

Користуючись таблицею, підкреслюю різницю вивчених понять: людина — поняття біологічне, особа — соціальне, громадянин — політико-правове.

Поняття Зміст Період, з яким пов’язане
Людина Біологічне поняття (= Homo Sapiens) 3 моменту народження
Особа Соціальне поняття (існує лише в людському суспільстві) У процесі розвитку людини та її формування
Громадянин Політико-правове поняття (пов’язує людину з державою) Протягом життя
  1. Поняття громадянства.

Розповідь учителя.

Поняття «громадянство» означає стійкий, юридично визначений, необмежений у часі та просторі зв’язок людини з певною державою. Юридична визначеність — це регулювання відносин людини і держави відповідними нормативно-правовими актами. Стійкість та необмеженість в часі та просторі означає, що громадянство зберігається в багатьох життєвих ситуаціях не лише на території певної держави, а й за її межами, протягом всього життя людини.

— Як ви вважаєте, чи можливе існування людини, що не пов’язана з жодною країною.

У разі потреби допомагаю учням навідними запитаннями: «З якою державою пов’язані члени племені, що раптово виявили в джунглях Африки і яке не спілкувалося з навколишнім людським світом сотні років? Чи всі жителі України пов’язані з нашою державою або іншими країнами?».

Узагальнюю відповіді учнів і роблю висновок, що існують люди, які не належать до жодної країни.

Розповідь учителя.

Для позначення людей, про яких йшлося вище, з’явився спеціальний термін «апатрид», який складається із частки заперечення «а» і слова громадянин («патрид»). Тобто означає «не громадянин», «без громадянства». Але існують випадки, коли окремі особи мають громадянство двох країн одночасно. Таких людей називають «біпатриди»: «бі» —два, «патрид» — громадянин. Отже, «громадянин двічі», «подвійний громадянин».

Слід розпізнавати ці поняття: апатрид — це особа, яка не належить до громадянства жодної країни, біпатрид — особа, яка одночасно має громадянства двох країн.

У теперішній час більшість країн світу уклали угоди про попередження появи апатридів та біпатридів і намагаються забезпечити це своїм законодавством.

Крім того існує різниця між поняттями «громадянство» і «підданство».

Бесіда.

  • Згадайте форми правління держави.
  • Дайте визначення республіки та монархії і наведіть приклади країн, які мають названу форму правління.

(На політичній карті світу пропоную показати ці країни на карті: монархії— Велика Британія, Японія, Швеція, Саудівська Аравія тощо; республіки — США, Німеччина, Франція, Росія тощо.)

Коригую і доповнюю відповіді учнів; указую, що в монархії прийнято казати — людина живе «під королем», «під імператором», «під царем», тому це «піддані» відповідного монарха, у республіці ж прийнята форма — «громадянин держави». Отже, підданство — поняття, притаманне для монархії, громадянство — для республіки.

Громадянство в українському законодавстві.

Зазначаю, що основні положення щодо громадянства закріплено в Конституції України, і пропоную учням згадати дату її прийняття.

Робота з документом.

Опрацюйте ст. 4 і ст. 25 Конституції України та визначте основні положення щодо громадянства, які містяться в цих статтях. (У разі нестачі часу поділяю клас на дві групи, одна з яких працюватиме з текстом ст. 4, інша — з текстом ст. 25.)

 Конституція України

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

У ході спільної роботи з учнями визначаю основні положення конституційного статусу громадянина: єдине громадянство, неможливість позбавлення громадянства, вигнання з країни чи видачі іншій країні, захист громадян України за її межами. Кожне положення коментує. Звертаю увагу на положення про єдине громадянство (наголошую на вже відомому учням понятті «біпатрид»). При розгляді положення про неможливість видачі громадянина підкреслюю, що це означає не звільнення громадянина від юридичної відповідальності, а лише те, що він відповідатиме в нашій країні, за українськими законами.

Розповідь учителя.

Конституція України визначає основні положення, пов’язані з громадянством, більш докладно ці питання регулюються Законом України «Про громадянство України». Уперше цей закон було прийнято в 1991 р. Закон, що діє у теперішній час, прийнятий в 2001 р. і має суттєві зміни порівняно з попереднім.

Імітаційне завдання.

Уявіть себе депутатами парламенту і визначте, які положення, на вашу думку, мають увійти до закону України «Про громадянство України».

Узагальнюю відповіді учнів і відзначаю, що перш за все в новій державі (закон приймався в новоутвореній державі Україна) слід було визначити, хто має вважатися її громадянами. Можливі були два варіанти — визнати громадянство всіх, хто на час утворення України жив на її території і не належав до громадянства інших країн, або визнати громадянство лише за тими, хто є корінними жителями України з діда-прадіда.

Робота в групах

Об’єдную учнів у малі групи (5—7 осіб), і пропоную обговорити названі варіанти і визначити свою позицію.

Після закінчення роботи представники кожної групи висловлюють і обґрунтовують свою позицію.

Проміжний підсумок.

Згідно із Законом України «Про громадянство України» громадянами України було визнано всіх, хто на час утворення держави та прийняття закону постійно проживав на території України і не мав громадянства інших країн.

Розгляд питання про набуття громадянства при народженні дитини, а також визначення його при зміні громадянства батьків пропоную здійснити в процесі роботи малих учнівських груп.

Робота в групах.

Об’єдную учнів у малі групи (5—7 осіб) і пропоную, уявивши себе юридичними консультантами, на підставі витягів із Закону України «Про громадянство України» надати аргументовану відповідь на запитання щодо громадянства.

Група 1. У родині Марії та Андрія В. народився син. Обидва вони є громадянами України, син народився в Москві, де вони гостювали у родичів. Батьків цікавить, чи отримає їх дитина громадянство України, адже народилася вона за межами нашої країни.

Зразок відповіді. Дитина є громадянином України згідно зі ст. 7 Закону України «Про громадянство України», тому що обоє батьків є громадянами України.

Група 2. У пологовому будинку № 9 м. Києва народилася дівчинка. Мати дитини — громадянка України, батько — студент з Йорданії, громадянин цієї країни, який навчається у Київському політехнічному інституті. Батько вважає, що дитина є громадянином Йорданії, мати бажає, щоб донька отримала українське громадянство. Мати звернулася з проханням пояснити, яке громадянство матиме її дитина.

Зразок відповіді. Дитина є громадянином України згідно зі ст. 7 Закону України «Про громадянство України», тому що громадянство України отримує дитина, в якої хоча б один з батьків є громадянином України.

Група 3. Під час навчання в університеті Ганна П. одружилася з громадянином Лівану Ахмедом Р. Після закінчення навчання вони виїхали жити до Лівану. Через рік у них народилася дівчинка. Мати хвилюється, чи має її донька право на українське громадянство.

Зразок відповіді. Мати зберігає громадянство України незалежно від укладання шлюбу з іноземцем і виїзду на постійне проживання до Лівану, тому дитина є громадянином України згідно зі ст. 7 Закону України «Про громадянство України».

Група 4. До дверей лікарні в м. Одесі було підкинуто новонароджену дитину. Незважаючи на намагання співробітників лікарні і працівників міліції, встановити батьків дитини не вдалося. Головний лікар звернувся до юридичної консультації з питанням, як визначити громадянство дитини в цьому випадку, адже батьки хлопчика невідомі.

Зразок відповіді. Дитина є громадянином України згідно зі ст. 7 Закону України «Про громадянство України».

Група 5. Батьки 17-річного Андрія К. прийняли рішення виїхати на постійне місце проживання до Молдови, звідки родом батько. При цьому вони подали заяву про вихід з українського громадянства та прийом до молдавського громадянства. Хлопець не хоче розлучатися з батьками і готовий переїхати до Молдови, але не хоче втрачати українське громадянство. Він просить пояснити, чи можна вирішити це питання згідно з його бажанням.

Зразок відповіді. Згідно зі ст. 18 Закону України «Про громадянство України» виїзд за кордон для постійного проживання не тягне за собою втрати громадянства, крім того зміна громадянства у віці з 15 до 18 років можлива лише за згодою неповнолітнього. Отже Андрій К. має право на збереження українського громадянства.

Після закінчення представники груп доповідають про виконання завдання. Під час відповідей заповнюю останню колонку таблиці «Порядок визначення громадянства дитини», яку заздалегідь підготовлено на дошці. При цьому ситуації, на які немає завдань, пояснює самостійно.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА ДИТИНИ

Громадянство матері Громадянство батька Місце народження Громадянство дитини
Україна Україна Україна Україна
Україна Україна За межами України Україна
Україна Іноземець Україна Україна
Україна Іноземець За межами України Україна
Україна Без громадянства Україна Україна
Без громадянства Без громадянства Україна Україна
Невідомий Невідомий Україна Україна

Розповідь учителя.

Стійкість громадянства в Україні визначається нормами Закону України «Про громадянство України», зокрема про збереження громадянства при зміні місця проживання, при укладанні шлюбу з іноземцем тощо.

Громадянство України припиняється внаслідок виходу з громадянства України; внаслідок втрати громадянства України; за підставами, передбаченими міжнародними договорами. Вихід з громадянства України можливий лише внаслідок свідомих дій громадянина: власна заява про вихід з громадянства, набуття громадянства іншої держави, вступ на службу до іноземної армії або державну службу іншої держави.

Документами, які підтверджують громадянство України, є паспорт, а для тих, хто не досяг 16-річного віку,— свідоцтво про народження.

 III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Завдання.

  • Дайте визначення понять «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «апатрид», «біпатрид».
  • Назвіть конституційні принципи громадянства в Україні.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Відзначаю важливість поняття громадянства для кожного з жителів держави, нагадую, що громадянство визначає взаємні права і обов’язки громадянина та держави; аналізую роботу учнів у групах.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати текст підручника, текст Конституції України.

2) Підготувати відповіді на запитання і завдання до вказаного параграфа.

3) Розглянути паспорти батьків, свідоцтво про народження, з’ясувати, які відомості вони містять.

Завантажити: Громадянство України (9 клас. Правознавство) (Розмір: 28.9 KB, Завантажень: 337)
Back to top button