ФайлиШкільному психологу

Семінар – тренінг для практичних психологів «Психологічний супровід розвитку учня у системі компетентнісно – орієнтованого підходу до навчання в умовах нової української школи» + Презентація

Автор: Єрьоменко Інна Анатоліївна

Навчальний заклад: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Новокаховської міської ради Херсонської області

Семінар – тренінг для практичних психологів  «Психологічний  супровід розвитку учня у системі

компетентнісно – орієнтованого підходу до навчання в умовах нової української школи»

Мета: самопізнання учасників тренінгу з теми.

Обладнання: таблиці, схеми,презентація, відео супровід.

План роботи

І етап. Ознайомлювально-підготовчий

Створення сприятливої, довірчої атмосфери для згуртування групи, заохочення до співпраці. Розподіл по групам.

Знайомство «Мій настрій»

Найбільші можливості відкриваються для тих, хто володіє знаннями і навичками. Мета: створити у групі невимушену атмосферу спілкування, доброзичливості; сформувати позиції взаємодії, налаштувати на тему тренінгу.

Метод: творча праця, спільний малюнок.

Опис. Учасникам по черзі пропонується намалювати на фліпчарті кольоровими олівцями свій настрій та написати під малюнком своє ім’я. Це може бути щось конкретне («дощова погода», «штормове попередження», «сонце», «квіточка» тощо) або абстрактне: лише лінії, форми, різні кольори. Після виконання вправи кожен учасник називає своє ім’я та за бажанням розповідає, що його малюнок означає. Обговорення. Які думки виникають, коли дивитеся на спільний малюнок? Який переважаючий настрій групи? Як впливає настрій однієї людини на інших? Як впливає настрій на події, що відбуваються у житті? Як вважаєте, чи можна навчитися управляти власним настроєм?

Коментар. Ми не тільки познайомилися нестандартно, а й почали налаштовуватися на тему тренінгу. Вміння управляти настроєм є важливою складовою  компетентностісної особистості. Настрій виникає у внутрішньому світі, забарвлює момент життя, який переживається. Знання з психології можуть допомогти краще розуміти себе та інших, навчитися управляти власними емоціями, урізноманітнити життя та покращити його якість.

1.1.Актуалізація теми  (5хв)

Згадаймо епізод з відомого голлівудського фільму «Один удома»

(демонстрація відеоролику).

Вся родина збирається у подорож. Головний герой, восьмирічний хлопчик Кевін, намагається звернутися до старшого брата — безрезультатно, під­ходить до сестри: «Допоможи мені скласти валізу». Дівчинка дивиться на нього зверхньо і дуже в’їдливо та зневажливо відзначає: «Кевін, ти той, про кого французи говорять “non-competent». І відразу стає зрозумі­лим, яке це серйозне звинувачення в очах цієї дівчини, який це суттєвий недолік. Справді, професійна некомпетентність для дорослої людини — це колосальний недолік, підстава для найсерйозніших претензій.

Але чи доречно говорити про компетентність дітей?

За якими ознаками можна охарактеризувати компетентність як психологічне явище?

1.2. Оголошення теми і  мети тренінгу (2хв)

Тема  нашого сьогоднішнього семінару

«Психологний супровід розвитку учня в системі компетентнісно орієнтованого підходу до навчання в умовах НУШ»

У вітчизняній педагогічній літературі уживаються і поняття «ком­петенція» і поняття «компетент­ність» Наприклад, поруч зустрічаємо вжиті в однаковому смислі терміни «комунікативна, мовленнєва, мовна ком­петенція» і «формування життєвої і соціальної компетентності».

Тлумачний словник подає вельми схожі трактування цих загаль­них понять.

Компетенція —

1) добра обізнаність із чим-небудь; 2) коло повнова­жень якої-небудь організації, установи чи особи.

Компетентний —

1) який має достатні знання в якій-небудь галузі, який з чим-небудь добре обізнаний, тямущий; який ґрунтується на знанні, кваліфікований;

2) який має певні повноваження, повноправний, пов­новладний.

1.3 Гра «Асоціації» (4 хв)

Мета: визначити особисте ставлення вчителів до проблеми.

Хід гри: Учасникам гри дають завдання: «Назвіть 1—2 поняття, які спадають вам на думку, коли чуєте слово «компетенція». Усі названі асоціації записують на ватмані і обговорюють. Слід звернути увагу психологів на те, що асоціації в усіх різні і найчастіше вони відображають особисте ставлення людини до проблеми, яка її хвилює. З’ясовують причини виникнення асоціацій.

1.4. Висновок

Компетенція — це сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивно дії по відношенню до них.

Компетентність — це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності

ІІ етап. Основний етап.

2.1. Бесіда.  Структура компетентності.

Презентація

Слайд №1

За експертними прогнозами,
у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі

Слайд №2

Учителі

використовують переважно застарілі дидактичні засоби.

Педагогів деморалізує низький соціальний статус та рівень оплати праці.

Учитель не має справжньої мотивації до особистісного та професійного зростання

Слайд №3

«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності».

Проект Закону України «Про освіту»

Слайд№4

ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ СКЛАДАЄТЬСЯ З 8 КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ:

1.Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві;

 1. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно
 2. Наскрізний процес виховання, який формує цінності;
 3. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію

Слайд №5

 1. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками;
 2. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм;
 3. Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя;
 4. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

Слайд№6

У проекті нового базового Закону «Про освіту» визначено 10 груп компетентностей

Компетентність – динамічна комбінація знань, способів базового мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Слайд№7

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ:

 1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами
 2. Спілкування іноземними мовами
 3. Математична грамотність
 4. Компетентності в природничих науках і технологіях
 5. Інформаційно-цифрова компетентність

Слайд№8

 1. Уміння навчатися впродовж життя
 2. Соціальні і громадянські компетентності
 3. Підприємливість
 4. Загальнокультурна грамотність
 5. Екологічна грамотність і здорове життя

Слайд№9

Спільними
для всіх компетентностей

 • уміння читати і розуміти прочитане;
 • уміння висловлювати думку усно і письмово;
 • критичне мислення;
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію;
 • ініціативність;
 • творчість;

Слайд№10

 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;
 • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект;
 • здатність до співпраці в команді.

2.2. Робота в групах.

Компетентності  діляться на групи

Групи компетентностей

Соціальна

 • Вміння робити вибір;
 • вміння приймати рішення;
 • вміння брати від­повідальність;
 • вміння безконф­ліктно співісну­вати

Можливості продуктивного навчання

Забезпечення власної активності учня (асtіvіtу — діяльність).

Стимулювання пізнавальної активності учнів.

Опора на діяльність учня.

Забезпечення співробітництва.

Здійснення роботи в команді.

Орієнтація на конкретний продукт.

Забезпечення мотивації діяльності (те, що я роблю, є ко­рисним).

Усвідомлення власного внеску у спільну роботу.

Розв’язання проблем.

Пошук шляхів реалізації проекту.

Встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

Формування адекватної оцінки й самооцінки.

Вміння використовувати власний досвід.

Адаптація до змін.

Розвиток здібностей та обдарованості учнів та підвищен­ня через це їх соціального статусу

Групи компетентностей

Продуктивної твор­чої діяльності

Готовність та потре­ба у творчості

Можливості продуктивного навчання

Вміння побачити та сформулювати проблему.

Вміння знаходити нові рішення.

Вміння діяти в нестандартних ситуаціях.

Активізація творчих здібностей учнів.

Реалізація творчого потенціалу учнів

Групи компетентностей

Комунікативна

Вміння спілкувати­ся усно, писемно, рідною та іноземними мовами

Можливості продуктивного навчання

Обговорення проблем.

Формування власної точки зору.

Вміння доводити власну позицію.

Розвиток культури мовлення.

Вміння презентувати свій продукт.

Можливість для безпосереднього спілкування.

Адекватне ставлення до критики.

Стимулювання критичного ставлення до себе.

Вміння адаптуватися в мовному середовищі.

Групи компетентностей

Інформаційна

Вміння добувати, опрацьовувати та використовувати ін формацію з різних джерел

Можливості продуктивного навчання

Використання різних джерел інформації.

Вміння класифікувати документи.

Вміння користуватися новими інформаційними техно­логіями.

Вміння переробляти інформацію для отримання певно­го продукту.

Аналіз та критичне ставлення до інформації.

Самостійне опрацювання інформації.

Розуміння та усвідомлення інформації.

Залучення власного досвіду.

Групи компетентностей

Саморозвитку й са­моосвіти

Готовність та потре­ба навчатися протя­гом усього життя

Можливості продуктивного навчання

Узагальнення власних знань.

Організація власних прийомів навчання.

Організація самоосвітньої діяльності.

Постійне удосконалення.

Мотивація саморозвитку.

Залучення та збагачення власного досвіду.

Підтримка пізнавального інтересу.

Потреба в нових знаннях.

Визначення перспективи діяльності.

Співвіднесення теоретичних знань з практикою

Практичні вправи

Групи компетентностей

Соціальна

Вправа: «Намалюй майбутнє.»

Мета: визначити найбільш значущі, на думку дитини, чинники дорослішання та успішної соціалізації.

Інструкція до виконання: Діти, намалюйте майбутнє, що, на вашу думку, є найголовнішим, для того, щоб стати дорослим, щоб бути визнаним серед дітей і дорослих.

Вправа: «Я люблю…»

Психолог: Для того, щоб ми могли краще пізнати один одного, я пропоную вам пограти в гру «Я люблю…». Той, у кого опиниться м’ячик, повинен кинути його будь-кому із учасників і сказати при цьому, що саме він любить робити, чим гратися. Наприклад, я кидаю м’ячик Валі та кажу: «Я люблю кататися на велосипеді».

Вправа: “Інтерв’ю”

Проводиться  для ближчого знайомства учасників, створення відповідної атмосфери і служить розминкою перед наступними заняттями. Її суть полягає в тому, що учасники групи по черзі беруть інтерв’ю в кожного члена групи. Тема запитань не повинна бути надто особистою, щоб не спрацював психологічний захист

 1. Що ти найбільше любиш робити?
 2. Який твій улюблений шкільний предмет?
 3. Що ти найбільше цінуєш в людях?
 4. Які книги (фільми) ти любиш?

Учні повинні проявляти активність при виконанні цієї вправи. Треба стежити, щоб усі учасники ставили запитання, оскільки часто учні з більшою охотою виступають в ролі респодента. Можливо, така роль більше приваблює старшокласників тому, що допомагає підвищити почуття власної значущості. Вправа в цілому сприяє налагодженню ділової атмосфери, підвищенню відкритості учнів та збільшенню інтересу до внутрішнього світу інших.

Продуктивної твор­чої діяльності

Готовність та потре­ба у творчості

Вправа: «Плями і плями»
Захоплююча гра – пошук сюжетів і картин де завгодно: у хмарах, в калюжах, тріщини на асфальті, кляксах і навіть в контурі млинців! Плями і плями можна створювати самостійно. А можна трохи ускладнити завдання: а що б побачив у цій кляксе художник? А пожежник?

Вправа: «10 слів»
Беремо будь-який предмет і придумуємо до нього 10 відповідних визначень. А тепер навпаки – 10 самих невідповідних. А тепер 10 прикметників, що характеризують його і які починаються з літери «К», «А» і «М».

Вправа: «Назви»
Представляємо себе головними редакторами великої газети і придумуємо назви всього: до предметів, ситуацій, дій, подій, як якщо б це був матеріал для першої шпальти нашого видання. Нехай ці назви будуть різними за стилем і настроєм.

Вправа: «Що з цього можна придумати?»
Беремо будь-який предмет, припустимо, скріпку, і пропонуємо варіанти нестандартних способів її використання. Гачок для ялинкової іграшки? Ланка для ланцюжка? Закладка для книги? Непогано для початку. До речі, її можна розігнути при необхідності і навіть порізати на шматочки, якщо потрібно! Чим більше вийде різноманітних варіантів, тим краще.

Вправа: «Як вийти з ситуації?»

Уявімо собі ситуацію з життя – раптом під час прогулянки черевик порвався. Що робити? Взуттєвої майстерні поблизу немає! Йти босоніж? Варіант! Прибити підошву маленькими гвоздиками? Теж можна. Приклеїти на жуйку, обмотати носовою хусткою, відірвати підошву зовсім – всі варіанти гарні і подходящи. А тепер можна придумати якусь іншу ситуацію.

Групи компетентностей

Комунікативна

Вправа «Візуальне відчуття»

Призначення: удосконалення навичок сприйняття та уявлен­ня одне одного.

Учасники сідають у коло. Ведучий просить, щоб кожний уважно подивився на обличчя інших учасників упродовж 2–3 хви­лин. Потім учасники заплющують очі та намагаються уявити обличчя решти членів групи. Кожному з учасників протягом 1–2 хвилин необхідно фіксувати в пам’яті обличчя, яке вдалося уявити найкраще. Після виконання вправи група розповідає про свої відчуття і повторює вправу. Завдання — кожний з учасників повинен намагатися уявити якомога більшу кількість облич партнерів по групі.

Вправа «Крізь скло»

Призначення: формування взаєморозуміння партнерів зі спіл­кування на невербальному рівні.

Один з учасників загадує певний текст, записуючи його на папері, але передає його немовби крізь скло, тобто за допомогою міміки та жестів. Решта гравців розповідають про те, що вони зрозуміли.

Ступінь збігання тексту, який було відтворено більшістю гравців, і тексту, записаного одним із учасників, свідчить про вміння встановлювати контакт.

Вправа «Дискусія»

Призначення:

 • формування паралінгвістичних і оптокінетичних навичок спілкування;
 • удосконалення взаєморозуміння партнерів зі спілкування на невербальному рівні.

Учасники тренінгу об’єднуються в групи по троє. У кожній трійці розподіляються обов’язки. Один з учасників грає роль «глухого та німого»: він нічого не чує, не може говорити, але в його розпорядженні — зір, жести, пантоміміка; другий учасник грає роль «глухого та паралітика»: він може розмовляти та бачи­ти, але не може жестикулювати; третій учасник — «сліпий та німий»: він здатний тільки чути й показувати. Усій трійці грав­ців пропонується завдання — наприклад, домовитися про час, місце та мету зустрічі, не порушуючи умов виконання своєї ролі.

На вправу відводиться 15 хвилин.

Вправа «Так»

Призначення: удосконалення навичок емпатії та рефлексії.

Група об’єднується в пари. Один з учасників вимовляє фразу, яка передає його стан, настрій або відчуття. Після чого другий учасник повинен ставити першому запитання, для того щоб уточ­нити або з’ясувати деталі та подробиці. Наприклад: «Дивно, але я помітив (-ла), що коли сам(а) перебуваю в такому стані, то колір мого одягу стає однаковим». Вправа вважається викона­ною, якщо у відповідь на розпитування другий учасник отримує три позитивні відповіді «так».

Вправа «Передавання руху по колу»

Призначення:

 • удосконалення навичок координації та взаємодії на психо­моторному рівні;
 • розвиток уяви та емпатії.

Усі учасники сідають у коло. Один із учасників групи почи­нає дію з уявним предметом так, щоб цю дію можна було продовжити. Сусід цього учасника по колу повторює його дії та продовжує їх. У такий спосіб уявний предмет «обходить» коло учасників і повертається до першого гравця. Той називає пред­мет, який він передавав, і кожний із учасників також називає, у свою чергу, який предмет передавав саме він. Після обговорен­ня вправу повторюють ще раз.

Групи компетентностей

Інформаційна

1.Вправа: «Визначити на око габаритні розміри різних предметів»

2.Вправа: «Встановіть зв’язок, що існує між наведеними поняттями»

Фізика – наука (вид – рід)

Слово – фраза (частка – ціле)

Спокій – дія (антоніми)

3.Вправа  «Доберіть слова за аналогією»

Береза – дерево;

Вірш – … (казка, богатир, поезія, лірика, драма).

4.Вправа «Поставити кожне із запропонованих понять у різні можливі зв’язки з іншими поняттями, які потрібно дібрати самостійно»

Дріб – число

дріб – неправильний дріб

дріб – ціле число.

5.Вправа «Визначення ваги предметів»

У якості реквізиту можуть бути побутові предмети, каміння. Учні по черзі беруть запропоноване у руки (при цьому у руках не повинно бути жодної підказки) й визначають його вагу.

6.Вправа «Вставте пропущені слова в речення – визначення»

Спортсмен – це людина, яка …

Замість крапок вставте у визначення потрібні слова

Відмінник – це учень, який ….

7.Вправа :до першого слова підібрати із запропонованих один синонім.

Прогноз – погода, повідомлення, передбачення, причина.

Гуманний – суспільний, людяний, професійний, агресивний, зневажливий

Групи компетентностей

Саморозвитку й са­моосвіти

Вправа «Я все зможу!»

Мета: підвищення мотивації до навчання за допомогою новим видам діяльності або іншому реагування на ситуацію.

Учасники по черзі розповідають про якусь справу, яку їм особливо добре вдається виконати. Після розповіді вони відповідають на два питання:

 1. Де може стати в нагоді це вміння?
 2. Як їм вдалося цього навчитися?

Обговорення:

 1. Чи виникло у вас бажання навчитись тому, що вміє робити хтось інший?
 2. Хто з учасників вас здивував?

Вправа «Відвертість» (8 хв.)

Мета: налаштувати учасників на  відверте спілкування.

Перед вами є багато карток. Ви будете брати картку й продовжувати фразу але перед тим як ми розпочнемо, у мене до вас буде прохання, коли ви будете брати картку в руки, продовжуйте її правдиво:

Відверто кажучи, коли я йду до школи …; я у школі ненавиджу…; коли вчителька мене лає…; коли вчитель мене хвалить…; я буду краще навчатися, якщо…; діти з якими я вчуся…; моя прихована мрія, щоб у школі…; коли я думаю про школу…; коли дзвенить дзвінок…; коли у нас контрольна…; коли закінчуються уроки…; коли я відповідаю біля дошки…; коли я одержую двійку…; коли я одержую дванадцять….

Обговорення:

 1. Складно було говорити правду?
 2. Правду потрібно нести по життю. Адже якщо ви не розумієте те, що говорить вам вчитель, не потрібно боятись попросити його вам повторити. Якщо ви будете уточнювати незрозумілі вам речі, це мінімізує і конфліктні ситуації і підвищить вашу мотивацію вчитися краще.

Вправа «Протилежні двері» (7хв.)

Метою вправи є налаштування учасників тренінгу на те, що тільки від них самих залежить те, які вони відкриватимуть двері.

Уявіть собі, що перед вами наліво двері  й направо двері. За одними знаходиться те, що приносить вам  радість у навчанні, а за другими те, що мучить вас й чого ви не любите у школі. Розділіть листок  навпіл і  намалюйте або напишіть.

Обговорення:

 1. Які відчуття у вас були при малювання одних та інших дверей?
 2. Що було легше вам намалювати?
 3. А що ви можете змінити у собі, щоб при відкритті будь-яких дверей ви отримували радість?

Вправа «Будинок моєї мети» (8 хв.)

Мета: надати можливість учасникам усвідомити власну реалізацію життєвих цілей.

Перш ніж приступити безпосередньо до виконання даної вправи, вам необхідно об’єднатися  в групи  й намалювати  будинок , який допоможе досягнути успіхів у навчанні.

Деталі малюнка:

Дах – мета , яку ставити перед собою під час навчання.

Стіни – завдання , вирішивши, які  можна досягти мети.

Стежка – якими методами і способами можна досягти.

Будяки й каміння – це бар’єри, які заважають вам досягнути мети.

Наступною проводиться вправа “Пори року моєї душі”, яка спрямовується на усвідомлення учнями своїх цілей. Перед вправою потрібно зосередити увагу учнів на тому, що життя не стоїть на місці, воно постійно змінюється подібно до того, як міняються пори року. Тому для особистісного розвитку учасникам тренінгу необхідно зрозуміти і усвідомити, що їхні сьогоднішні цілі, цінності, установки, інтереси не вічні, вони є передумовами для виникнення чогось нового. Після цього учні на аркушах паперу повинні скласти список (проблизно з п’яти пунктів) того, що в їхньому житті втрачає свою значущість, відмирає, проте ще не зникло зовсім. Потім старшокласники складають другий список, в якому перераховували те, що в їхньому житті з’являється нового, такого, яке поки що перебуває на стадії зародження і ще не стало повноцінною частиною життя. Протягом 15 хвилин учні якомога конкретніше повинні описати свої думки. Потім з другого списку учасники обирають пункт, який їх найбільше зацікавив і обдумують його важливість та вплив на своє подальше життя, аналізують можливі варіанти розвитку. Учні можуть згадувати нову життєву позицію, необхідність самостійно вирішувати свої проблеми, відповідальність, потребу в самостійності, нові інтереси та потреби.

Після виконання вправи учні діляться враженнями. Вони відзначають чи вправа допомогла їм краще усвідомити своє майбутнє, цілі, зрозуміти  важливість та складність їхньої теперішньої ситуації.

Потім учасники тренінгу виконують вправу “Хто я?”, яка носить діагностичний характер. Учні повинні записати десять відповідей на це запитання. При обговоренні цікаво з`ясувати чи згадували учні властивості, назви, характеристики, які відображають їхній перехідний стан до дорослого життя (наприклад,  “випускник”, “майбутній шофер”, “доросла людина”). Такі визначення свідчать, що в учнів відбулась ідентифікація з певними соціальними, професійними ролями (а отже і з цінностями), що говорить про успішність процесу ціннісного самовизначення.  В частини учнів ідентифікація може відбуватись з поняттям “учень”, що є свідченням можливої неготовності до самовизначення.

Вправа “Вільний!” також спрямована на формування чіткішого уявлення про власні цілі та цінності, їх усвідомлення за допомогою моделювання екстремальної ситуації. Учні уявляють, що за допомогою чарівної таблетки вони звільняються від усіх стримуючих факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх, і можуть цілий тиждень робити все, що хочеться. Учасники тренінгу записують, як вони провели б цей час, що робили б, про що думали, що відчували. Після цього учні повинні обдумати, що із записаного вони могли б робити, до чого прагнути і без чарівної таблетки.

ІІІ етап. Заключний етап

Висновок:

Продуктивні методики та технології дійсно мають суттєвий потенціал, реалізацію якого можна безпосередньо пов’язати з формуванням; основних груп компетентностей учнів, завданням, яке по праву визнаєть­ся найвідповідальнішим у роботі вчителя, бо торкається життєвих умінь учнів, їх пристосованості до життя і, зрештою, їх долі.

Оцінка потрібна також для підбиття підсумків того чи іншого етапу формування ключових компетентностей. При цьому слід усвідом­лювати, що формування компетентностей може відбуватися не тільки в межах проектної діяльності, але й у процесі традиційного навчання, зміст якого однозначно буде змінюватись під впливом завдань, що виявляють ступінь сформованості компетентностей.

Проблема оцінювання сформованості основних груп компетентнос­тей належить до найменш розроблених та найбільш серйозних проблем, пов’язаних з упровадженням компетентісного підходу, адже наша сис­тема навчання мала прецеденти тільки предметного оцінювання. В уся­кому разі її розв’язання має бути централізованим, а критерії оцінюван­ня сформованості основних груп компетентностей — такими ж офіцій­ними, як уже давно відомі «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів…».

Завантажити: Семінар - тренінг для практичних психологів «Психологічний супровід розвитку учня у системі компетентнісно - орієнтованого підходу до навчання в умовах НУШ» + Презентація + Сертифікат (Розмір: 530.6 KB, Завантажень: 467)
Back to top button