Методика викладання математикиУсі уроки з математикиФайли

Дослідження на тему: «Формування мотивації навчальної діяльності учнів класів нематематичних профілів (на прикладі вивчення показникової і логарифмічної функцій)»

Автор: Писаренко Наталія Олегівна

Навчальний заклад: КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв ім. Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради

Дослідження на тему: «Формування мотивації навчальної діяльності учнів класів нематематичних профілів (на прикладі вивчення показникової і логарифмічної функцій)»

Актуальність дослідження. Проблема формування мотивації навчальної діяльності є однією з найбільш актуальних у педагогіці, адже саме від пізнавальної активності учнів значною мірою залежить успішність засвоєння знань і умінь, розвиток нахилів і здібностей. Жоден, навіть висококваліфікований вчитель, не досягне бажаного результату, якщо його зусилля не будуть підкріплені внутрішньо мотивованою пізнавальною активністю учнів.

Аналіз освітньої практики свідчить про учбову пасивність багатьох учнів, низький рівень сформованості мотивації навчальної діяльності. Поширений у школах традиційний пояснювально-ілюстративний підхід до навчання не забезпечує формування у багатьох школярів прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, недостатньо стимулює їх навчально-пізнавальну активність. Тому сформувалася потреба в розробці та застосуванні під час вивчення математики більш ефективних дидактичних засобів і прийомів, які сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, забезпечують міцне засвоєння навчального матеріалу, стимулюють розвиток внутрішніх, особистісних ресурсів підвищення ефективності навчального процесу. Таким джерелом активності особистості у процесі набуття знань, умінь і навичок під час навчання є мотивація учбової діяльності як комплекс потреб, мотивів, інтересів, що визначають ставлення учнів до навчання. У зв’язку з цим однією з найважливіших проблем педагогіки середньої школи є пошук шляхів і способів формування мотивації навчальної діяльності учнів.

Важливе теоретичне і практичне значення проблеми стимулювання пізнавальної діяльності учнів на уроках математики та недостатня її розробленість зумовили вибір теми нашого дослідження: «Формування мотивації навчальної діяльності учнів у класах нематематичних профілів (на прикладі показникової та логарифмічної функції)».

Об’єкт дослідження – процес навчання математики учнів у класах нематематичних профілів.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування мотивації навчальної діяльності учнів старшого шкільного віку на уроках математики.

Мета роботи полягає у визначенні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування мотивації навчальної діяльності учнів класів нематематичних профілів під час вивчення показникової та логарифмічної функції.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що успішне формування мотивації навчальної діяльності учнів старших класів нематематичних профілів під час вивчення математики можливе за таких педагогічних умов:

  • створення під час уроків проблемних ситуацій, які активізують пізнавальну діяльність учнів;
  • використання групових форм навчальної діяльності, що стимулюють комунікативну взаємодію учнів;
  • створення ситуацій успіху з метою актуалізації потреби школярів у самоствердженні та досягненнях;
  • використання під час уроків ефектів новизни навчального матеріалу та розкриття його практичної значущості;
  • застосування на уроках дидактичних ігор.

Досягнення мети дослідження передбачало розв’язання таких завдань:

  1. З’ясувати сутність навчальної мотивації і визначити оптимальний комплекс мотивів навчальної діяльності учнів старших класів.
  2. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрити вікові особливості мотивації навчання учнів старшого шкільного віку.
  3. Визначити педагогічні умови формування мотивації навчальної діяльності учнів.
  4. Розробити та експериментально перевірити педагогічні прийоми формування мотивації навчальної діяльності учнів нематематичних профілів на уроках математики (на прикладі показникової та логарифмічної функції).

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використовуватися такі методів дослідження: теоретичні – вивчення та аналіз психолого-педагогічної літератури з метою визначення стану розкриття й теоретичного обґрунтування проблеми дослідження; аналіз, синтез, класифікація, систематизація, узагальнення для визначення понятійного апарату дослідження, формулювання його концептуальних положень і висновків; емпіричні – педагогічний експеримент з метою перевірки висунутої гіпотези; діагностичні (анкетування,  бесіди, тестування, вивчення письмових робіт), обсерваційні (спостереження, самоспостереження, оцінювання) для виявлення стану сформованості мотивації учнів; методи математичної статистики – для статистичної обробки результатів педагогічного експерименту.

Теоретичне значення дослідження полягає у з’ясуванні сутності та особливостей мотивації навчальної діяльності учнів старшого шкільного віку, обґрунтуванні педагогічних умов формування навчальної мотивації школярів у процесі вивчення показникової і логарифмічної функції.

Практична цінність дослідження полягає у відборі дидактичних матеріалів, які можна застосовувати на уроках математики під час вивчення показникової та логарифмічної функції з метою формування навчальної мотивації учнів.

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв ім. Марії Заньковецької». У дослідженні взяли участь 26 учнів 11 класу.

Завантажити: Дослідження на тему: «Формування мотивації навчальної діяльності учнів класів нематематичних профілів (на прикладі вивчення показникової і логарифмічної функцій)» + Сертифікат (Розмір: 2.0 MB, Завантажень: 78)
Back to top button