Методика початкового навчанняУсі уроки початкова школаФайли

Розвиток навичок швидкочитання в умовах реалізації Концепції Нової української школи

Автор: Киценко Ольга Сергіївна

Навчальний заклад: Левківська гімназія Ізюмської міської ради Харківської області

РОЗВИТОК НАВИЧОК ШВИДКОЧИТАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

У сучасному світі, в епоху Інтернету і гаджетів, які на 90% заполонили не тільки наше життя,  а і життя наших дітей, здавалося б, проблема  розвитку швидкочитання поступово втрачає свою актуальність. Деякою мірою це дійсно так, адже сучасній дитині не треба читати умову гри на телефоні – є  зелена кнопочка «Старт» і червона «Фініш», натиснеш на зірочку – додаткове життя, на монстра – програв… Навіщо читати? Та і в дорослому житті вирішення  завдання «Прочитай» багато в чому взяли на себе інтернет-додатки, боти і т.і. Можна багато прикладів наводити, проте проблема не читаючого покоління з роками стає все більшою. Тож чи потрібно нам працювати над цією проблемою і чи є це взагалі проблемою?

Відомий педагог В.Сухомлинський вважав уміння учнів читати найважливішим інструментом навчання: «Читання – це віконце в світ, найважливіший інструмент навчання, воно має бути вільним, швидким – лише тоді цей інструмент буде готовий до дії». І сьогодні, в умовах реалізації Концепції Нової української школи, ці слова не втратили своєї актуальності.

Очікування сучасного суспільства пов’язані насамперед з формуванням особистості, яка здатна гнучко та оперативно адаптуватися до нових вимог, адекватно реагувати на нові виклики, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, навчатися упродовж життя, компетентно застосовувати здобуті знання, розвиватися та творити.

На здобувача освіти Нової української школи вже з 1 класу покладена складна задача: реалізація компетентностей. Здобувач освіти в майбутньому має бути абсолютно пристосованою до життя особистістю, а система НУШ вже з 6-річного віку вимагає не тільки правильного вирішення завдань, а і швидкого. З перших днів у школі, дитина має буди комунікабельною, швидкою, допитливою, думаючою і всі завдання заточені під головне вміння – швидко читати. Повноцінна навичка читання є основою успішної реалізації всіх предметних компетентностей, важливим засобом розвитку і саморозвитку особистості здобувача освіти. Ця навичка має універсальний характер, оскільки без неї неможливими є навчання і розвиток, а головне – соціалізація особистості в інформаційному суспільстві. Читаюча дитина – думаюча дитина, а  читання стає якісним лише за умов  досягнення здобувачем освіти розуміння прочитаного тексту. Та ритм сучасного життя не залишає нам часу на довгий аналіз та розуміння прочитаного, тому розвиток навичок швидкочитання є необхідною умовою реалізації людини в суспільстві як особистості, як майбутнього професіонала, як людини нового покоління. Тому розвиток навичок швидкочитання в умовах реалізації Концепції Нової української школи є надзвичайно необхідним.

Формуючи читацьку компетентність, у своїй роботі перед здобувачами освіти я ставлю такі завдання:

 • навчити здобувачів освіти читати швидко та свідомо;
 • вміти аналізувати текст та виокремлювати головне (цікаву та корисну інформацію для себе);
 • володіти різноманітними прийомами і стратегіями роботи з текстом;
 • висловлювати оціночні судження про прочитане;
 • самостійно обирати книги для читання;
 • постійно збагачувати свій словниковий запас.

Читацька компетентність інтегрує в собі такі компоненти:

– когнітивний (знання);

– комунікативний (слухання, читання, говоріння, письмо);

– ціннісний (оцінні судження і ставлення учня до прочитаного);

– діяльнісний (уміння, навички, способи діяльності);

– особистісно-творчий (мотиваційно-ціннісні ставлення, прагнення особистості до навчання, пізнання і діяльності)

У своїй роботі я особливу увагу приділяю когнітивному компоненту читацької  діяльності, так як  він передбачає, що читання текстів розглядається як пізнавальна діяльність учня, що охоплює смислове сприймання, мислительну обробку й інтерпретацію прочитаного. Саме реалізація цього компоненту читацької компетентності, на мою думку, є ключовою, адже дитина безпосередньо здобуває знання. Для забезпечення когнітивного компоненту читацької діяльності я роблю наступне:

1.Використовую різноманітні види роботи над текстом.

 1. Застосовую мультимедійні засоби та різноманітні освітні платформи.
 2. Будую урок так, щоб кожен здобувач освіти 25-30 хвилин був зайнятий читанням, але при цьому читав із задоволенням.
 3. Активно застосовую різноманітні форми, методи і прийоми для розвитку швидкочитання.

МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ШВИДКОЧИТАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 1. Робота з технодошкою

Цей метод формує в учнів правильне говоріння/письмо, встановлюється відповідність між буквами (позначки на письмі) та звуками (вимова). Здобувачі освіти розвивають логічне мислення та співвідношення слів.

У 1 класі практикую кросворди з картинками легкої будови (лише горизонтальні клітинки і питання за порядком), а починаючи з другого класу, коли діти вже чітко вміють не тільки читати, а і аналізувати, включаю питання прописаним текстом,  а в кросворд додаю вертикальні клітинки і нумерацію роблю вроздріб, що концентрує увагу дитин Цей метод доречно застосовувати на будь-якому етапі уроку, але, на мою думку, найефективнішим він є на етапі закріплення знань чи актуалізації.  У 1 класі, коли діти ще не вміють писати, доречно зробити картинки на відповідність

 1. Монітор читання

Починаючи з 2 класу впроваджую «Монітор читання». Щотижня в щоденник школяра вклеюється «монітор», в якому орієнтовно вказано кількість слів з аналізом «Супер!», «Добре!», «Старайся!». Щоп’ятниці, в рамках «Щоденні 5» виконуємо «Читання для себе». Здобувачі освіти вголос читають текст та прораховують кількість прочитаних слів. Потім визначається рівень досягнень (відповідно до монітору) «Супер!», «Добре!», «Старайся!».  Щотижня результат фіксується у моніторі. Це дає змогу самостійно прослідковувати дитині свої успіхи та невдачі,  а також стимулює до швидкочитання. Під час такої роботи вчитель обов’язково акцентує увагу здобувачів освіти не лише на швидкочитанні,  а і на правильності вимови.  Ця техніка сприяє розвитку швидкості читання.

 1. Ситуативна гра

Ця форма роботи сприяє розвитку мовлення школяра, адже найголовнішою проблемою  у розвитку швидкочитання учнів є бідний словниковий запас та невміння висловити свою думку. У 1 класі ведучу роль у цьому методі грає вчитель: направляє учасників роботи, на власному прикладі показує правильність вимови, побудови речень, динаміку самого діалогу. Вже з 2 класу вчитель переходить до контролюючої функції,  а в 3-4 класах – спостерігаючої. Таким чином ми формуємо у дітей не тільки вміння висловлювати власну думку, а і правильно говорити, будувати речення, бути комунікабельними.

 1. Гра «Хто-хто в теремочці живе?»

Гра спрямована на розвиток у дітей мовлення та збагачення словникового запасу. Даний вид роботи допомагає здобувачам освіти правильно будувати речення, встановлювати відповідності, працювати над лексичним значенням слова  (миша(тварина) – миша (комп’ютерна)).

Хід гри: на дошці висить чотири будиночки. На кожному відповідний напис:

-«Він.Мій.Який?»

-«Вона.Моя.Яка?»

-«Воно.Моє.Яке?»

-«Вони.Мої.Які?»

Вчитель називає тваринку (іменник), дитина визначає рід іменника, стукає у відповідний теремок та добирає прикметники – ознаки тварини. Наприклад: миша – вона, питання ознаки предмета яка?: сіра, маленька, прудка.

 1. Тестування

З метою закріплення, перевірки знань учнів та для сприяння розвитку зорової пам’яті, концентрації уваги та спостережливості школярів, впроваджую тестування на уроках читання. Адже читання, навіть швидкісне, має бути осмисленим. Особлива увага приділяється читанню вголос та роботі над розумінням прочитаного. І саме тестування дає змогу проаналізувати роботу здобувача освіти. Тестування проводжу в режимі онлайн на сайті «На Урок» та на порталі learningapps.org  в кінці уроку. Це дозволяє відразу під час уроку перевірити рівень засвоєння знань здобувачами освіти, сприйняття тексту, а також більш детально розкриває особисте сприйняття тексту дитиною (комусь краще читати мовчки, хтось сприймає матеріал вголос,  а хтось лише читання вчителем).

 1. Розчитування з LEGO

На таблиці складів стовпчики кольорів з LEGO. Діти читають стовпчик, що відповідає кольору цеглинки, яку показує вчитель. Поступово швидкість читання збільшуємо. Цеглинки на початку впровадження цього виду роботи (1 клас) показуємо за порядком кольорів, потім міняємо через один і лише, коли здобувачі освіти повністю володіють навичками читання, цеглинки-кольори демонструємо вроздріб, безсистемно та швидко. Такий вид роботи доцільно застосовувати  на етапі актуалізації  набутих знань. Мета роботи: розробити мовленєвий апарат, підготувати здобувача освіти до зорового сприймання тексту та розвивати швидкість читання (складність складів вчитель регулює самостійно для кожної дитини в залежності від рівня оволодіння дитиною технікою читання).

 1. Гра «Читацьке Бінго»

Цей вид роботи сприяє розвитку навичок читання та фонематичного слуху (аудіювання). Діти вчаться розпізнавати на слух вивчену лексику та ідентифікувати її з малюнком, що розвиває зорову пам’ять.  Гру можна використовувати для парної роботи та всього класу на будь-якому етапі уроку.

Для гри потрібні картки зі словами та їх зображенням. Учасники гри отримують картки (6 слів).15 карток перемішують та кладуть лицевою стороною донизу. Учасники по черзі витягують картку, зачитують слово або називають малюнок. Якщо на картці є зображення, яке відповідає даному слову, накривають білою карткою. Переможець накриває всі та вигукує “Бінго”!

Також таку гру можно використати як довготривалу під час канікул. Дітям даються картки. Картки пронумеровані (1,2,3 і т.д.).На кожній з них з однієї сторони написано назву твору та автора, що треба прочитати + певне завдання по тексту твору. З іншого боку на кожній картці буква (Б,І,Н,Г,О – слово «Бінго»). І коли дитина прочитала всі твори, які вказані на картках та виконала завдання, в правильному порядку, до зі зворотного боку утворюється слово «Бінго». Головна умова – послідовність роботи: виконав завдання картки 1 – наклеїв на прозору клейку стрічку, потім картка 2 і т.д. Якщо виконувати картки не за порядком, то робота втратить свою суть – слово «Бінго» не вийде. Завдання в основному складається з 5 карток. Складність творів поступово зростає.

 1. Слухання аудіозаписів

В межах «Щоденні 5» практикую слухання здобувачами освіти аудіозаписів літературних творів. Починаю з казок і поступово ускладнюю тексти. Після прослуховування аудіозапису, кожен учень отримає тестове завдання по прослуханому тексту. На їх виконання дається чітко регламентований час (в залежності від об’єму завдання та прослуханого тексту). Поступово час на виконання роботи треба зменшувати – це і розвиває швидкочитання. В 1 класі перевірка сприйняття прослуханого проходить у вигляді бліц-опитування.

Цей вид роботи сприяє розвитку мовлення дитини, збагачує її словниковий запас, та найголовніше – формує вміння сприймати та аналізувати почуте,  а тестові завдання, які, в першу чергу треба прочитати, формують навичку швидкочитання.

Завантажити: Розвиток навичок швидкочитання в умовах реалізації Концепції Нової української школи + Сертифікат (Розмір: 363.1 KB, Завантажень: 9)
Back to top button