Нормативно- правове забезпечення історія та правознавствоФайли

ПРОГРАМА КУРСУ “ Вчимося бути громадянами”

Пояснювальна записка

“Підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей в умовах багатоманітного світу через засвоєння комплексу знань, формування відповідних компетенцій” – одне із завдань Державних стандартів освітньої галузі “Суспільствознавство”. Успішній реалізації цього завдання в сучасній українській школі сприяє громадянська освіта.

Мета громадянської освіти – виховання людини, для якої правове, демократичне, громадянське суспільство є тим середовищем, де вона зможе розкрити свої творчі можливості і задовольнити особисті та суспільні інтереси. Результатом громадянської освіти має стати самоутвердження кожної особистості як суверенного члена суспільства; її особиста, політична та економічна відповідальність; активна і цілеспрямована діяльність; утвердження людської гідності; неформальна та ефективна участь у громадських справах.

Курс громадянської освіти “Вчимося бути громадянами” адресований учням 7 (8) класів загальноосвітніх навчальних закладів. Він є складовою суспільствознавчої освіти. Запропонований курс носить пропедевтичний характер і ставить за мету виховувати сучасного громадянина-патріота Української держави, готувати учнівську молодь до виконання ролі активних громадян, ознайомити її з громадянськими навичками і цінностями, необхідними для ефективної участі у житті громади.
Жити в громаді – означає бути її активним членом. Поняття “громада” варто розглядати в двох площинах. Перша – площина місцевого рівня, яка включає конкретне середовище проживання – село, місто, селище, де особа мешкає, до якого вона належить; друга – площина державна – країна, громадянином якої є особа, яка надає їй і гарантує певні права, ставить перед нею певні вимоги у вигляді обов’язків.

Крім держави, належність до якої визначається громадянським статусом, людина є членом багатьох інших соціальних груп. Ці групи допомагають їй здобувати громадянські знання, формувати вміння, розвивати громадянський характер та гартувати суспільну відповідальність. До таких груп належить сім’я, родина, вулиця, друзі, класний та шкільний колективи, об’єднання за інтересами тощо. Кожна з вказаних груп виконує певні функції і забезпечує безцінним досвідом життя в громаді. Завдання громадянської освіти – навчити особистість бути активним членом кожної із таких соціальних груп.

Курс громадянської освіти „Вчимося бути громадянами” передбачає виховання суспільноактивних громадян для підтримки та зміцнення самоврядування як основи участі у справах конкретної спільноти, громади, спрямований на набуття навиків громадського самоуправління. Йдеться про вміння добровільної, внутрішньомотивованої участі особистості у громадській політиці, формування навичок суспільного обговорення громадянами спільних проблем.

Отже, особливий акцент курсу робиться на формування громадянської
компетентності школярів. Зокрема, матеріалами курсу передбачено розвиток таких елементів громадянської компетентності, а саме:
– навчальна компетентність – здатності, пов’язані з необхідністю подальшої освіти у соціальних умовах, що постійно змінюються;
– дослідницька компетентність – здатності, пов’язані з аналізом та оцінкою поточної соціальної ситуації;
– компетентність соціального вибору – здатності, пов’язані із вмінням здійснити вибір і прийняти рішення в конкретній соціальній ситуації, під час зіткнення з конкретними соціальними проблемами;
– компетентність соціальної дії – здатності, пов’язані із завданнями реалізації зробленого вибору, прийнятого рішення;
– комунікативна компетентність – здатності спілкування з іншими людьми.

У процесі вивчення курсу „Вчимося бути громадянами” створюються умови для залучення дитини до певної системи цінностей, знань, навичок та умінь. Ці умови забезпечуються взаємодією аксіологічної (ціннісної), когнітивної (пізнавальної) та діяльнісної складових громадянської компетентності особистості.

Особливістю курсу „Вчимося бути громадянами” є те, що він укладений за тематичним принципом. Курс забезпечує послідовне, цілісне розкриття всіх тем. Формування громадянського досвіду розпочинається з особи, її найближчого середовища – сім’ї, родини, поглиблюється і вдосконалюється в інших соціальних групах – серед друзів, у класі, школі, селі, місті, країні. Кожна тема – це своєрідний концентр, який включає певне коло питань, що характерні для тієї чи іншої суспільної групи: сім’ї, родини, друзів, класу, вулиці, школи, місцевої громади тощо. Запропоновані проблеми в темах розглядаються в морально-етичному, правовому, історико-культурному аспектах.

Інтегруючи елементи різних галузей знань навколо специфічних завдань і проблем, курс „Вчимося бути громадянами” постає як дисципліна, що характеризується такими рисами:
– більше уваги звертається на практичні проблеми, вимоги, рішення, що дають
певний соціальний досвід і уміння жити в громаді;
– ефективне засвоєння змісту курсу значною мірою залежить від використання
активних методів навчання.

Інформаційний компонент кожної теми спрямований на певну суспільну дію (акцію, міні-проект), яку учні зможуть реалізувати на уроці, або як домашнє завдання. В курсі передбачені виконання колективних та індивідуальних завдань: проаналізувати ситуацію, оцінити події, провести опитування, заповнити анкету тощо. Елементи соціального проектування інтегровані в окремі теми курсу. Необов’язковим, але логічним завершенням його вивчення, є проект “Я – громадянин”.

Курс „Вчимося бути громадянами” формує в молоді стале відчуття належності до місцевої громади та позитивне відношення до громадянських цінностей, що є запорукою успішної самореалізації особистості.

Слід враховувати, що курс не вирішує усіх завдань соціалізації учня, оскільки
громадянська освіта в широкому розумінні – це не тільки окремі курси, але й педагогічний комплекс позашкільних програм та заходів, що спрямовані на формування позитивного

Завантажити: ПРОГРАМА КУРСУ “ Вчимося бути громадянами” (Розмір: 219.9 KB, Завантажень: 713)
Back to top button