Анонс

МОН пропонує до громадського обговорення проект Порядку проведення інституційного аудиту шкіл

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

Інституційний аудит – концептуально новий підхід. На відміну від атестації закладів, що мала наглядово-контрольні функції, інституційний аудит впроваджується як інструмент підтримки закладів загальної середньої освіти.

Проект визначає механізм проведення комплексної зовнішньої перевірки, зокрема освітніх та управлінських процесів, а також внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що забезпечують ефективність та сталий розвиток закладу.

Оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти буде здійснюватися за наступними напрямками:

– освітнє середовище закладу освіти;

– система оцінювання здобувачів освіти закладу освіти;

– педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти;

– управлінські процеси закладу освіти.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються до 10 жовтня 2018 року на електрону пошту:  storchak@mon.gov.ua, Сторчак Ніна Анатоліївна;

Порядок проведення інституційного аудиту закладів

  загальної середньої освіти (ПРОЕКТ)

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти та інших закладів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (крім закладів вищої освіти), незалежно від їх підпорядкування і форми власності (далі – заклади освіти).

Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

 • підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства, зокрема ліцензійних умов.
 1. Цей Порядок розроблений відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168, інших актів законодавства України.
 2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 • акт перевірки  – документ, який складається під час інституційного аудиту за результатами проведення перевірки додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері освіти;
 • аналітична довідка – письмовий обґрунтований висновок, що складається членом експертної групи під час інституційного аудиту за результатами оцінювання ним освітніх і управлінських процесів закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • анкета оцінювання роботи експертної групи – документ, що заповнюється керівником закладу освіти для оцінювання роботи експертної групи під час проведення інституційного аудиту;
 • висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти – документ, який містить підсумкові результати оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти;
 • експертна група – група фахівців (експертів), яка проводить інституційний аудит;
 • звіт про проведення інституційного аудиту – документ, що складається з метою узагальнення та систематизації інформації, отриманої під час проведення інституційного аудиту;
 • опитувальний аркуш – документ, який містить перелік питань для попередньої оцінки керівником закладу освіти, де проводитиметься інституційний аудит, освітньої діяльності у ньому;
 • освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;
 • рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти – документ, який містить пропозиції щодо підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • управлінський процес закладу освіти – діяльність керівника, його заступників та органів управління закладом освіти, спрямована на досягнення цілей закладу шляхом формування, прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у законі України «Про освіту».
 1. Інституційний аудит проводить Державна служба якості освіти України, її територіальні органи відповідно у межах своїх повноважень.
 2. Інституційний аудит передбачає:
 • оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • перевірку додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері освіти.
 1. Під час оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти оцінюванню підлягають:
 • освітнє середовище закладу освіти, зокрема:

– створення безпечних і комфортних умов навчання та праці;

– забезпечення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

– забезпечення інклюзивного та мотивуючого до навчання освітнього простору;

 • система оцінювання здобувачів освіти закладу освіти, зокрема:

– наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень;

– використання системи оцінювання, спрямованого  на  моніторинг навчальних досягнень кожного здобувача освіти;

-спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти   відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінки;

 • педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти, зокрема:

– ефективне планування та прогнозування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх технологій, форм організації освітнього процесу та підходів до оцінювання навчальних досягнень із метою формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;

-постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;

-налагодження партнерських взаємовідносин із здобувачами освіти, їх батьками та іншими законними представниками, працівниками закладу освіти;

-організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної  доброчесності;

 • управлінські процеси закладу освіти, зокрема:

-наявність ефективної стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;

-створення атмосфери довіри, прозорості, дотримання етичних норм;

-організація освітнього процесу на засадах людино- та дитиноцентризму;

-ефективна кадрова політика, забезпечення належних умов праці та можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

-прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з громадою;

-формування та забезпечення політики академічної доброчесності.

 1. Оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти (за окремими напрямами, визначеними у пункті 6 цього Порядку) здійснюється відповідно до методики, затвердженої Державною службою якості освіти України.

Внутрішня система забезпечення якості освіти формується закладом освіти з урахуванням методичних рекомендацій (стандартів), затверджених Міністерством освіти і науки України.

 1. Плановий інституційний аудит закладів освіти здійснюється не частіше одного разу на 10 років відповідно до перспективних і річних планів.

Перспективні плани проведення інституційних аудитів закладів освіти формуються відповідними територіальними органами Державної служби якості освіти України та затверджуються керівником Державної служби якості освіти України з метою визначення черговості проведення інституційного аудиту закладів освіти протягом 10 років.

Річні плани проведення інституційного аудиту (далі – річні плани) визначають черговість проведення інституційного аудиту закладів освіти на наступний рік. Вони формуються територіальними органами Державної служби якості освіти України на основі перспективних планів проведення інституційного аудиту та затверджуються керівником Державної служби якості освіти України щорічно не пізніше 30 листопада року, який передує плановому.

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Річні плани на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового інституційного аудиту і терміни його проведення.

Річні плани оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Державної служби якості освіти України та її територіальних органів до 1 грудня року, який передує плановому.

Зміни до річних планів вносяться лише у разі зміни найменування, реорганізації, ліквідації закладів освіти та необхідності виправлення технічних помилок.

Щороку до 1 квітня територіальні органи Державної служби якості освіти України готують звіти про виконання річних планів та оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-сайтах.

 1. Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності.

Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

Інституційний аудит закладу освіти у позаплановому порядку проводиться не частіше одного разу в 2 роки.

 1. Інституційний аудит проводиться у такі етапи:
 • підготовка до проведення перевірки та оцінювання:

-формування експертної групи;

-оформлення документації для проведення інституційного аудиту (наказ, повідомлення, направлення);

-заповнення керівником закладу освіти опитувального аркушу;

-ознайомлення експертної групи з інформацією про діяльність закладу освіти;

 • робота експертної групи у закладі освіти;
 • складання документації за результатами інституційного аудиту (акт перевірки, розпорядження щодо усунення порушень вимог законодавства, анкета оцінювання, аналітичні довідки, звіт про проведення інституційного аудиту, висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти та рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти).
 1. До проведення інституційного аудиту Державна служба якості освіти України, її територіальні органи можуть залучати осіб, які успішно пройшли сертифікацію педагогічних працівників та/або мають вищу кваліфікаційну категорію та/або педагогічне звання, а також у разі необхідності інших фахівців (експертів).

Інституційний аудит закладів спеціалізованої освіти проводиться з обов’язковим залученням представників відповідної сфери.

До складу експертної групи не може входити особа, яка має конфлікт інтересів відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції.

За особами, які направляються для проведення інституційного аудиту, зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи.

 1. Головою експертної групи призначається працівник Державної служби якості освіти України або її територіального органу, який несе персональну відповідальність за роботу експертної групи. Він здійснює розподіл обов’язків між членами експертної групи.

Кількість членів експертної групи визначається керівником органу, який проводить інституційний аудит, залежно від чисельності педагогічних працівників закладу освіти, стосовно якого проводиться інституційний аудит, але має бути не менше 3 осіб.

Голова експертної групи, у разі виникнення обставин, які унеможливлюють участь члена експертної групи у її роботі, має право за погодженням з керівництвом органу, який проводить інституційний аудит, залучити іншого експерта.

 1. Для здійснення інституційного аудиту орган, що його проводить, видає наказ, в якому зазначається:
 • повне найменування закладу освіти, в якому буде проводитися інституційний аудит;
 • місцезнаходження закладу освіти та його структурних підрозділів (у разі наявності);
 • підстава для проведення інституційного аудиту;
 • дата початку і закінчення роботи експертної групи безпосередньо у закладі освіти;
 • склад експертної групи з проведення інституційного аудиту  (із зазначенням посади, прізвища, ім’я та по батькові її членів).
 1. На підставі наказу складається письмове повідомлення про проведення інституційного аудиту (далі – повідомлення), яке не пізніше 10 днів до початку інституційного аудиту (у тому числі позапланового) надсилається закладу освіти органом, який його проводить.

Повідомлення повинно містити:

 • підставу для проведення інституційного аудиту;
 • дату початку та дату закінчення роботи експертної групи у закладі освіти;
 • повне найменування закладу освіти, в якому буде проведено інституційний аудит;
 • повне найменування органу, який проводитиме інституційний аудит.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом або за допомогою електронного поштового зв’язку (із підтвердженням отримання) чи вручається особисто під розписку керівнику (засновнику) закладу освіти.

Разом із повідомленням до закладу освіти надсилається опитувальний аркуш щодо попередньої оцінки діяльності закладу освіти, який заповнюється його керівником і подається голові експертної групи у перший день її роботи у закладі освіти. Форма опитувального аркуша затверджується Державною службою якості освіти України.

 1. На підставі наказу оформляється направлення на проведення інституційного аудиту (далі – направлення), яке підписується керівником органу, який проводить інституційний аудит (його заступником) і засвідчується печаткою.

У направленні зазначається:

 • повне найменування органу, який проводить інституційний аудит;
 • повне найменування закладу освіти та його структурних підрозділів (у разі наявності), стосовно діяльності яких проводиться інституційний аудит;
 • місцезнаходження закладу освіти та його структурних підрозділів (у разі наявності), стосовно діяльності яких проводиться інституційний аудит;
 • номер і дата наказу, на виконання якого проводиться інституційний аудит;
 • тип інституційного аудиту (плановий або позаплановий);
 • підстава для проведення інституційного аудиту;
 • перелік осіб, які братимуть участь у проведенні інституційного аудиту, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;
 • дата початку та дата закінчення роботи експертної групи безпосередньо в закладі освіти;
 • інформація про попередній інституційний аудит, його тип і строк проведення (у разі наявності).

Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку проведення інституційного аудиту безпосередньо у закладі освіти.

 1. Строк роботи експертної групи у закладі освіти для проведення інституційного аудиту не може перевищувати 10 робочих днів, а у закладах освіти, в яких середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб, – 5 робочих днів.

Продовження строку проведення інституційного аудиту не допускається.

 1. Експертна група допускається керівником закладу освіти до роботи із проведення інституційного аудиту в закладі освіти за наявності вчасно одержаного повідомлення та за умови пред’явлення копії направлення про проведення інституційного аудиту і документів, які посвідчують особи членів експертної групи.

У разі необґрунтованого недопущення експертної групи до проведення інституційного аудиту або створення перешкод у її роботі складається акт, який підписує голова і не менше 2 членів експертної групи. Керівник закладу освіти повинен бути ознайомлений з актом. У разі його відмови, голова експертної групи робить в акті відповідний запис, що засвідчується підписами членів експертної групи. Копія акта подається засновнику (особі, уповноваженій засновником) закладу освіти для прийняття рішення відповідно до законодавства.

 1. Голова та члени експертної групи під час проведення у закладі освіти інституційного аудиту мають право:
 • одержувати від керівника та інших працівників закладу освіти необхідні пояснення, документи, матеріали та інформацію з питань, які стосуються діяльності закладу освіти щодо забезпечення здобуття освіти;
 • вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню інституційного аудиту;
 • вимагати від керівника та засновника (особи, уповноваженої засновником)  закладу освіти усунення порушень вимог законодавства (у разі їх виявлення).
 1. Голова та члени експертної групи під час проведення інституційного аудиту зобов’язані:
 • об’єктивно, неупереджено та в повному обсязі проводити перевірку та оцінювання освітніх і управлінських процесів, внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу освіти;
 • дотримуватися ділової етики у відносинах із працівниками закладу освіти та іншими учасниками освітнього процесу;
 • ознайомити керівника закладу освіти та його засновника з результатами інституційного аудиту в строки, передбачені цим Порядком;
 • не перешкоджати реалізації права закладу освіти на будь-який законний захист своїх інтересів.

 

 1. Із метою оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти голова та члени експертної групи під час проведення інституційного аудиту можуть спостерігати за освітньою діяльністю закладу освіти, у тому числі відвідувати навчальні заняття, а також опитувати здобувачів освіти, їх батьків або інших законних представників, педагогічних працівників щодо освітньої діяльності у закладі освіти. У разі потреби голова та члени експертної групи можуть надавати керівнику та працівникам закладу освіти консультаційну допомогу з питань проведення інституційного аудиту.

До початку інституційного аудиту в закладі освіти голова та члени експертної групи ознайомлюються з річним звітом про діяльність закладу освіти, іншою інформацією, оприлюдненою на веб-сайті закладу освіти (його засновника).

 1. Керівник закладу освіти під час проведення інституційного аудиту має право:
 • бути поінформованим про свої права та обов’язки;
 • вимагати від членів експертної групи додержання вимог законодавства;
 • перевіряти наявність у членів експертної групи документів, що посвідчують їх особи, та одержати копію направлення про проведення інституційного аудиту;
 • не допускати голову та членів експертної групи до проведення інституційного аудиту в закладі освіти, якщо вони порушують порядок проведення інституційного аудиту;
 • бути присутнім під час перевірки та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • отримувати та ознайомлюватися з документами, складеними за результатами інституційного аудиту;
 • подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;
 • отримувати консультаційну допомогу від органу, який проводить інституційний аудит;
 • оскаржувати неправомірні дії членів експертної групи та рішення органу, який проводив інституційний аудит;
 • здійснювати інші дії в інтересах закладу освіти у встановленому законодавством порядку.
 1. Керівник закладу освіти під час проведення інституційного аудиту повинен забезпечити:
 • допуск членів експертної групи до проведення інституційного аудиту за умови дотримання ними порядку його проведення;
 • своєчасне подання необхідних документів, пояснень та інформації з питань, що виникають під час проведення інституційного аудиту;
 • виконання вимог членів експертної групи щодо усунення виявлених порушень законодавства.
 1. Під час проведення інституційного аудиту не допускається вилучення у закладу освіти оригіналів документів.
 2. Акт перевірки складається за уніфікованою формою, що містить вичерпний перелік питань для проведення перевірки закладу освіти. Форма акта перевірки затверджується наказом Міністерства освіти і науки України за поданням Державної служби якості освіти України та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної служби якості освіти України протягом 5 робочих днів після затвердження.

В акті зазначається стан виконання закладом освіти вимог законодавства, а в разі невиконання – детальний опис всіх виявлених порушень з посиланням на відповідні вимоги законодавства.

У разі виявлення порушення вимог ліцензійних умов орган, який проводив інституційний аудит, повідомляє про це орган ліцензування.

Акт перевірки складається у 3 примірниках, кожен з яких підписується головою та членами експертної групи, керівником закладу освіти в останній день роботи експертної групи в закладі освіти.

Якщо керівник закладу освіти не погоджується з актом перевірки, він підписує його із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

У разі відмови керівника закладу освіти підписати акт перевірки голова експертної групи робить у ньому відповідний запис, що засвідчується підписами членів експертної групи.

Один примірник акта перевірки вручається керівнику закладу освіти, другий – засновнику, третій – зберігається в органі, який проводив інституційний аудит.

Керівник закладу освіти ознайомлює працівників закладу освіти зі змістом акта перевірки.

 

 1. На підставі акта перевірки, в якому зазначені виявлені порушення вимог законодавства, орган, який проводив інституційний аудит, протягом 5 робочих днів після завершення роботи експертної групи у закладі освіти, видає розпорядження щодо усунення порушень.

Розпорядження щодо усунення порушень повинно містити такі відомості:

 • дату складення;
 • тип інституційного аудиту (у плановому чи позаплановому порядку);
 • порушення вимог законодавства і строки їх усунення;
 • посилання на акт перевірки, у якому були зазначені виявлені порушення вимог законодавства;
 • повне найменування органу та посади, прізвища, ім’я і по батькові посадових осіб, які проводили інституційний аудит та інших осіб, які брали участь у його проведенні;
 • повне найменування та місцезнаходження закладу освіти та його структурних підрозділів (у разі наявності), прізвище, ім’я та по батькові керівника закладу освіти, щодо діяльності якого проводився інституційний аудит.

Розпорядження щодо усунення порушень вимог законодавства складається у 3 примірниках: один примірник не пізніше 5 робочих днів після складення акта перевірки надсилається рекомендованим листом або за допомогою електронного поштового зв’язку (у незмінному вигляді, з підтвердженням отримання) закладу освіти, другий – засновнику, третій – залишається в органі, який проводив інституційний аудит.

 

 1. Строк усунення порушень визначає орган, який проводив аудит, але не більше 1 календарного року з дня прийняття розпорядження. Строки усунення порушень, що потребують фінансових витрат, узгоджуються із керівником закладу освіти або засновником.

Після закінчення визначеного строку усунення порушень здійснюється перевірка результатів усунення відповідних порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

 

 1. Аналітичні довідки складаються експертами протягом 5 робочих днів після завершення роботи експертної групи у закладі освіті на підставі:
 • аналізу річного звіту та інших документів про діяльність закладу освіти, інших джерел інформації, не заборонених законодавством;
 • спостереження за освітньою діяльністю закладу освіти, у тому числі відвідування навчальних занять;
 • опитування здобувачів освіти, їх батьків або інших законних представників, педагогічних працівників щодо освітньої діяльності у закладі освіти;
 • здійснення інших заходів з оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 1. Звіт про проведення інституційного аудиту узагальнює матеріали інституційного аудиту. Він складається головою експертної групи на підставі акта перевірки, аналітичних довідок та інших матеріалів інституційного аудиту протягом 10 робочих днів після завершення роботи експертної групи у закладі освіти.

Звіт повинен містити інформацію про узагальнення результатів інституційного аудиту з напрямів оцінювання, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

 

 1. Висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі – висновок) містить підсумкові результати оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти за напрямами, визначеними у пункті 6 цього Порядку, із зазначенням досягнень закладу освіти та питань, які потребують вдосконалення.

Рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти (далі – рекомендації) містять пропозиції, сформульовані на підставі висновку, щодо підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти для забезпечення ефективної роботи та сталого розвитку закладу освіти.

Висновок і рекомендації за результатами інституційного аудиту закладу освіти можуть ураховуватися у ході його реорганізації в заклад спеціалізованої освіти.

Висновок і рекомендації складаються головою експертної групи на підставі матеріалів  інституційного аудиту не пізніше 20 робочих днів після завершення роботи експертної групи в закладі освіти і підписуються членами експертної групи.

Висновок і рекомендації надсилається керівнику закладу та засновнику рекомендованим листом або за допомогою електронного поштового зв’язку (у незмінному вигляді, з підтвердженням отримання).

Висновок і рекомендації оприлюднюється на веб-сайтах закладу освіти (у разі наявності) та засновника впродовж 3 робочих днів після їх отримання.

 1. Оцінювання роботи експертної групи під час проведення інституційного аудиту здійснюється шляхом заповнення керівником закладу освіти анкети оцінювання, яка надсилається органу, який проводив інституційний аудит, рекомендованим листом або за допомогою електронного поштового зв’язку (з підтвердженням отримання) протягом 3 робочих днів після завершення роботи експертної групи у закладі освіти. Форма анкети оцінювання затверджується Державною службою якості освіти України.
 2. Усі документи у паперовій формі, що створюються під час проведення інституційного аудиту, формуються в єдину справу, яка зберігається в органі, який його проводив, до наступного планового інституційного аудиту закладу освіти.
 3. Орган, який проводить інституційний аудит, зобов’язаний розміщувати на своєму веб-сайті (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»):
 • перелік нормативно-правових актів, дотримання вимог яких перевіряється під час проведення інституційного аудиту;
 • перспективні (на 10 років) та річні плани проведення інституційних аудитів;
 • звіти про виконання річних планів проведення інституційних аудитів;
 • акти перевірки закладів освіти;
 • розпорядження щодо усунення порушень законодавства в закладах освіти;
 • висновки про якість освітньої діяльності закладів освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладів освіти.
 1. Державна служба якості освіти України та її територіальні органи безоплатно надають закладам освіти консультації з питань проведення інституційного аудиту.

 

Генеральний директор

директорату дошкільної та шкільної освіти                         А. О. Осмоловський

Back to top button