Посібники-Книги

М. С. Грушевський “Історія України-Руси” (у форматі PDF)

Репринтне видання: М. С. Грушевський. Історія України-Руси: в 11 томах, 12 книгах. / Редколегія: П. С. Сохань (голова) та ін. — Київ: “Наукова думка”, 1991-1998. — Серія “Пам’ятки історичної думки України”.

ISBN 5-12-002468-8

* * * * *

Історія України-Руси. Географічний та етнічний покажчик. / Упорядники: І. Б. Скочиляс, Н. В. Халак. — Львів, 2010. — 470 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Канадський Інститут Українських Студій Альбертського університету; Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика).

Покажчик містить назви населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, історико-етнічних земель, орографічних, гідрографічних об’єктів, мікротопоніми. Відображено адміністративну структуру світського й церковного устроїв на українських землях, включено етноніми – назви племен, народів, народностей, субетносів та їхніх представників; населення територій, міст, містечок, сіл тощо.

ISBN 978-966-02-5836-5

* * * * *

Т. 11: Покажчик імен. / Упорядники: М. М. Капраль, Я. О. Федорук. — Київ, 2000. — 520 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут історії України НАН України; Український Науковий Інститут Гарвардського університету; Канадський Інститут Українських Студій Альбертського університету; Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика).

Покажчик освітлює всі особові імена, що згадані в десятитомній «ІУР» М-ла Г-го. До імен, які згадуються частіше ніж 15-20 разів, додано короткі вказівки про події чи про інших осіб, у зв»язку з якими вони згадуються.

ISBN 966-00-0600-4

* * * * *

Т. 10. — Київ, 1998. — 408 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут історії України НАН України; Український Науковий Інститут Гарвардського університету; Канадський Інститут Українських Студій Альбертського університету; Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика).

Це остання книга десятитомника «Історія України-Руси» Михайла Грушевського. В ній охоплено період від 1657 р. (після смерті Б. Хмельницького) до подій 1658 р. (Гадяцька угода). Простежується історія оформлення шведсько-українського союзу, висвітлюється бунт Пушкаря, розповідається про відновлення кримсько-українського союзу, про конфлікт з Москвою і Гадяцьку унію.

ISBN 5-12-004832-3

* * * * *

Т. 9. Кн. 2. — Київ, 1997. — 776 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут історії України НАН України; Український Науковий Інститут Гарвардського університету; Канадський Інститут Українських Студій Альбертського університету; Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика).

Дев’ятий том висвітлює події Хмельниччини 1650-1657 років. Друга половина цього тому висвітлює події Хмельниччини від 1654 р. (після Переяславської умови) до 1657 р. (смерть Б. Хмельницького).

ISBN 5-12-004830-7

* * * * *

Т. 9. Кн. 1. — Київ, 1996. — 880 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут історії України НАН України; Український Науковий Інститут Гарвардського університету; Канадський Інститут Українських Студій Альбертського університету; Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика).

Дев’ятий том висвітлює події Хмельниччини 1650-1657 років. Перша половина цього тому охоплює період від 1650 р. (похід на Молдову) до 1654 р. (Переяславська умова).

ISBN 5-12-004829-3

* * * * *

Т. 8. — Київ, 1995. — 856 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут історії України НАН України; Український Науковий Інститут Гарвардського університету; Канадський Інститут Українських Студій Альбертського університету; Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика).

Восьмий том «Історії України-Руси» М. Грушевського, присвячений другій чверті XVII ст., складається з трьох частин. Перша — охоплює 1626-1638 рр., від Куруківської кампанії, що не виправдала планів і надій козаків перших десятиліть цього століття, до поразки під Кумейками. У другій частині розповідається про українське життя за часів так званого золотого спокою (1638-1648) та початок Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. В третій частині висвітлюється перебіг подій у перші два роки Хмельниччини (1648-1650), дається оцінка Зборівської угоди між Україною і Польщею.

ISBN 5-12-004812-9

* * * * *

Т. 7. — Київ, 1995. — 628 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут історії України НАН України; Український Науковий Інститут Гарвардського університету; Канадський Інститут Українських Студій Альбертського університету; Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика).

Сьомий том розпочинає третій цикл «Історії України-Руси», присвячений часам козацьким. У ньому розповідається про початки козацтва від кінця XV ст. до початку XVII ст., коли воно перетворюється з чисто побутового явища у суспільно-політичний стан, стає на чолі національно-визвольних змагань українського народу. У томі висвітлюються ключові події першої чверті XVII ст., участь козаків у релігійній боротьбі, Хотинська війна і відновлення православної ієрархії 1620-1621 рр., морські походи та військові дії гетьмана Сагайдачного проти турок і татар. Йдеться про зв’язки козацтва з київським культурно-громадським рухом цього часу, який очолювали митрополити Й. Борецький і П. Могила.

ISBN 5-12-004784-X

* * * * *

Т. 6. — Київ, 1995. — 680 с. (Інститут української археографії НАН України; Інститут історії України НАН України; Український Науковий Інститут Гарвардського університету; Канадський Інститут Українських Студій Альбертського університету; Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика).

Том завершує другий цикл фундаментальної серії, присвячений литовсько-польській добі. Простежується розвиток міського ремесла й сільського господарства, торгівлі, національних відносин, культури і побуту від часів інкорпорації українських земель до складу Великого князівства Литовського й Речі Посполитої до 20-х рр. XVII ст. — часів Козаччини. Особливу увагу приділено питанням освіти, створення братств, боротьби з унією.

ISBN 5-12-004322-4

* * * * *

Т. 5. — Київ, 1994. — 704 с. (Інститут української археографії НАН України; Інститут історії України НАН України; Український Науковий Інститут Гарвардського університету; Канадський Інститут Українських Студій Альбертського університету; Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика).

У п’ятому тому подається загальний огляд суспільно-політичної еволюції українських земель у XIV-XVII ст., розглянуто станові групи населення (шляхта і маґнати, селянство, міщанство, духовенство), історія місцевого та церковного врядування, виникнення уніатської церкви.

ISBN 5-12-003310-5

* * * * *

Т. 4. — Київ, 1993. — 544 с. (Археографічна комісія АН України; Інститут української археографії АН України; Інститут історії України АН України; Український Науковий Інститут Гарвардського університету; Канадський Інститут Українських Студій Альбертського університету, Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика).

У четвертому томі висвітлюється політична історія українських земель у складі Великого князівства Литовського та королівства Польського протягом XIV — середини XVI ст. (до 1569 р.)

ISBN 5-12-003208-7

* * * * *

Т. 3. — Київ, 1993. — 592 с. (Археографічна комісія АН України; Інститут історії України АН України; Український Науковий Інститут Гарвардського університету; Канадський Інститут Українських Студій Альбертського університету, Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика).

У третьому томі висвітлюється історія Г аличини та Волині від утворення тут держави князя Романа Мстиславовича до загарбання значної частини території Польським королівством, а також становище Наддніпрянщини за умов панування золотоординських ханів.

ISBN 5-12-003207-9

* * * * *

Т. 2. — Київ, 1992. — 640 с. (Археографічна комісія АН України; Інститут української археографії АН України; Інститут історії України АН України; Український Науковий Інститут Гарвардського університету; Канадський Інститут Українських Студій Альбертського університету, Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика).

У другому томі аналізується міжнародне стано вище, політичний та економічний розвиток Київської держави, окремих її земель — Київської, Турово-Пінської, Чернігівської, Переяславської, Волині, Побужжя, Галичини, Угорської Русі, а також Степу в XI-XIII ст.

ISBN 5-12-002470-X

* * * * *

Т. 1. — Київ, 1991. — 736 с. (Археографічна комісія АН УРСР; Інститут історії України АН УРСР; Український Науковий Інститут Гарвардського університету; Канадський Інститут Українських Студій Альбертського університету, Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика).

У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавніших часів до початку XI ст.

ISBN 5-12-002469-6

Back to top button