Програми, календарне, методичні рекомендаціїУсі уроки хіміїФайли

Календарно – тематичне планування уроків хімії 11 клас

Автор: Скрипник Руслана Миколаївна

Навчальний заклад: Великобілозерський навчально-виховний комплекс №1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району Запорізької області

Календарно – тематичне  планування уроків хімії 11 клас  (рівень стандарту 70 годин на рік, 2 години на тиждень)

 Календарне планування з хімії  у 11 класі складене за Програмою з хімії  для 10-11 класів закладів загальної середньої середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407;

№ з/пДатаДЗТемаПрактична частинаОчікувані результати навчання учня/учениці
Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
1Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.Первинний інструктаж з БЖД

 

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

називає s-, p-, d-елементи за їхнім місцем у періодичній системі;

пояснює валентність і ступінь окиснення елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах атомів;

наводить приклади s-, p-, d-елементів.

Діяльнісний компонент

складає електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів з урахуванням принципу «мінімальної енергії»; атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах;

аналізує відмінності електронних конфігурацій атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів;

порівнює можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів, що знаходяться в одній групі, на основі електронної будови їхніх атомів.

Ціннісний компонент

обґрунтовує періодичну зміну властивостей елементів і їхніх простих речовин на основі електронної будови їхніх атомів;

висловлює судження щодо застосування періодичного закону для передбачення властивостей іще не відкритих елементів.

2Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементівДіагностичний контроль знань за курс 10 класу
3Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів 
4Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементівНавчальний проект

1. Створення 3D-моделей атомів елементів

5Принцип «мінімальної енергії».
6Збуджений стан атома. Валентні стани елементів
7Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.Самостійна робота.
8Навчальний проект

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини
9Ковалентний хімічний  зв’язок.Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

установлює види хімічного зв’язку в речовинах за їхніми формулами;

наводить приклади речовин із різними видами хімічного зв
’язку; аморфних і кристалічних речовин.

Діяльнісний компонент

пояснює відмінності в механізмах утворення ковалентних зв’язків у молекулі амоніаку та йоні амонію; між аморфними і кристалічними речовинами;

прогнозує фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та будову речовин на основі їхніх фізичних властивостей.

Ціннісний компонент

оцінює на основі будови молекул води і спиртів можливість утворення водневого зв’язку між молекулами води, спиртів, води і спиртів;

висловлює судження щодо залежності між використанням речовин та їхньою будовою і властивостями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10Ковалентний хімічний  зв’язок.
11Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).
12Йонний хімічний  зв’язок.
13Металічний хімічний  зв’язок.
14Водневий хімічний  зв’язок.Навчальний проект

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

15Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.
16Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.Навчальний проект

4. Застосування рідких кристалів.

17Навчальний проект

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

18Узагальнення та систематизація знань з теми «Періодична система хімічних елементів. Хімічний зв’язок і будова речовини».Тематичне оцінювання № 1
Тема 3. Хімічні реакції 
19Необоротні і оборотні хімічні процеси.Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

пояснює вплив різних чинників на зміщення хімічної рівноваги, на гідроліз солей; принцип дії гальванічного елемента;

наводить приклади необоротних і оборотних хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

складає рівняння реакцій гідролізу солей;

розрізняє необоротні і оборотні хімічні реакції;

характеризує суть хімічної рівноваги, гідролізу солей;

прогнозує можливість реакції гідролізу солей; рН середовища водних розчинів солей;

добирає умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

експериментально визначає рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів;

обчислює за хімічними рівняннями відносний вихід продукту реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

висловлює судження про значення принципу Ле Шательє в керуванні хімічними процесами;

обґрунтовує значення оборотних процесів у довкіллі, промислових виробництвах; вплив гідролізу солей на рН грунтів;

оцінює негативний вплив на екологію відпрацьованих гальванічних елементів і дотримується правил їхньої утилізації.

20Хімічна рівновага.
21Принцип Ле Шательє.
22Принцип Ле Шательє.
23Гідроліз солей.
24Лабораторний  дослід 1

Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

25Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.
26Навчальний проект

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

27Навчальний проект

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

28Розрахункові задачі

1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

29Контрольна робота №1
30Узагальнення знань з теми « Хімічні реакції»Тематичне оцінювання №2
Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості
29Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.Повторний інструктаж з БЖД ( орієнтовно)Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

називає найпоширеніші у природі металічні й неметалічні елементи; представників класів неорганічних сполук за систематичною номенклатурою;

пояснює суть явища алотропії; відмінності властивостей алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору їхнім кількісним складом або будовою; суть явища адсорбції; антропогенні і природні причини появи в атмосфері оксидів неметалічних елементів;

наводить приклади алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору; сполук неметалічних елементів з Гідрогеном (гідроген хлорид, гідроген сульфід, амоніак); взаємозв’язків між речовинами.

Діяльнісний компонент

складає рівняння, що підтверджують відновні властивості металів, зокрема алюмінію і заліза (реакцій з неметалами, водою, кислотами і солями в розчинах); окисні властивості неметалів (кисень, сірка, вуглець, хлор) в реакціях з воднем і металами; відновні властивості водню й вуглецю в реакціях з оксидами металічних елементів; реакцій, які характеризують особливості водних розчинів гідроген хлориду (з основами), гідроген сульфіду (з лугами), амоніаку (з кислотами); реакцій, які характеризують хімічні властивості та одержання оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів; кислот, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію і Цинку), середніх і кислих солей; реакцій нітратної і концентрованої сульфатної кислот з магнієм, цинком, міддю;

характеризує метали і неметали, їхні фізичні властивості та застосування (у тому числі сплавів металів); застосування гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку; фізичні та хімічні властивості (взаємодія з магнієм, цинком, міддю) нітратної і концентрованої сульфатної кислот; застосування гідроксидів Натрію і Кальцію; поширення солей у природі;

складає план дослідження та експериментально встановлює генетичні зв’язки між неорганічними і органічними речовинами;

порівнює фізичні та хімічні властивості металів (алюміній і залізо) і неметалів, оксидів металічних і неметалічних елементів; особливості водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку; основ (гідроксидів Натрію і Кальцію);

аналізує і тлумачить результати досліджень;

прогнозує рН середовища кислотних і лужних ґрунтів;

установлює генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук;

проводить якісні реакції й визначає в розчинах йони: Феруму(2+), Феруму(3+), осаджуючи їх лугами, Барію, амонію, силікат- і ортофосфат-іони;

досліджує якісний склад солей; адсорбційну здатність активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів;

аналізує види жорсткості води і пропонує безпечні способи усунення жорсткості води у побуті;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

обчислює кількість речовини, масу або об’єм продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

робить висновки на основі спостережень;

обґрунтовує значення алотропних перетворень; причини існування кислотних і лужних ґрунтів;

оцінює біологічне значення металічних (Кальцію, Калію, Натрію, Магнію, Феруму) і неметалічних (Оксигену, Нітрогену, Карбону, Фосфору, галогенів) елементів; найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

доводить практичну значущість явища адсорбції, металів і неметалів та сполук металічних і неметалічних елементів; уплив жорсткої води на побутові прилади і комунікації;

висловлює судження щодо біологічної ролі озону і його застосування, екологічних наслідків викидів в атмосферу оксидів Карбону, Нітрогену, Сульфуру; кислотних дощів, парникового ефекту, нераціонального використання мінеральних добрив.

30Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.Навчальний проект

7. Штучні алмази у техніці.

31Явище адсорбції.Лабораторний дослід 2

Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

32Окисні та відновні властивості неметалів.
33Застосування неметалів.
34Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.
35Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.
36Кислоти. Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.Самостійна робота
37Кислотні дощі.Навчальні проекти

11. Кислотні дощі.

38Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.
39

40

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.
41Застосування металів та їхніх сплавів.
42Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.
43Солі, їх поширення в природі.
44Середні та кислі солі.
45Практична робота 1

Дослідження якісного складу солей.

Практична робота 1
46Поняття про жорсткість води та способи її усунення.
47Навчальні проекти

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

48Сучасні силікатні матеріали.Лабораторний дослід

7, 8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.

49Мінеральні добрива.Навчальні проекти

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

50Поняття про кислотні та лужні ґрунти.Навчальні проекти

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

51Якісні реакції на деякі йониЛабораторний дослід 3 – 6

Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію.

52Навчальні проекти 13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.
53Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.
54Навчальні проекти 10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.
55Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.
56Практична робота

2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

Практична робота 2
57Розрахункові задачі Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку. 
58 Контрольна робота №2
59 Узагальнення знань з теми « Неорганічні речовини та їх властивості»
Тема 5. Хімія і прогрес людства
60Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій.. Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

наводить приклади застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті.

Ціннісний компонент

оцінює значення хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем;

усвідомлює значення нової філософії у хімії і власної громадянської позиції для реалізації концепції сталого розвитку суспільства; причинно-наслідкові зв’язки у природі та її цінність і цілісність; право на власний вибір і прийняття рішення; відповідальність за збереження довкілля від шкідливих викидів;

популяризує хімічні знання;

критично ставиться до хімічної інформації з різних джерел;

висловлює судження щодо значення хімічних знань як складника загальної культури людини; про вплив діяльності людини на довкілля та охорону його від забруднень;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності.

61Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної проблем.
62Роль хімії у розв’язанні енергетичної, проблеми.
63Роль хімії у розв’язанні екологічної проблеми.
64Навчальні проекти

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

65«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

 

66Навчальні проекти

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

67Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людстваТематичне оцінювання №5
68Повторення вивчено курсу хімії
Завантажити: Календарно – тематичне планування уроків хімії 11 клас + Сертифікат (Розмір: 374.3 KB, Завантажень: 909)
  
Back to top button