Конспекти уроків історії України 11 класУсі уроки історіїФайли

Практичне заняття: “За живе…” Непоправні наслідки Чорнобильської трагедії (11 клас. Історія України)

Автор: Чумак Анастасія Іванівна

Навчальний заклад: Регіональний центр професійної освіти ім. О.С. Єгорова

Тема програми: Відновлення незалежності України

Тема уроку № 4: Практичне  заняття: “За живе…” Непоправні наслідки Чорнобильської трагедії.

Мета уроку:

Знаннєвий компонент: розширити знання про наслідки Чорнобильської катастрофи.

Діяльнісний компонент: формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, критично ставитись до різних джерел інформації, екологічне мислення.

Ціннісний компонент: сприяти усвідомленню взаємозв’язку діяльності людини та природи, висловлюванню суджень щодо впливу катастрофи на здоров’я людини; спонукати до розв’язання проблеми людства; формувати уміння приймати обґрунтоване рішення щодо своїх дій в природі, дотримуватися здорового способу життя.

Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення: практичне заняття.

Методи та методичні прийоми: евристичний(бесіда), інформаційний, проблемний, дослідницький, візуальна перевірка домашнього завдання, евристична бесіда за запитаннями, розповідь викладача, заповнення таблиці, пояснення викладача.

Засоби навчання: ґаджети, медійні і друковані джерела інформації, роздатковий матеріал (додатки №№1-8).

На уроці формуються такі типи мислення:

Критичне мислення учнів формується через аналіз, порівняння, синтез, оцінювання інформації з різних джерел.

Формування  логічного і абстрактного мислення  здійснюється в процесі аналізу великого обсягу інформації, представленої в джерелах, у вмінні  зрозуміти причини і наслідки Чорнобильської трагедії.

Тенденція до розвитку історичного мислення  спостерігається при з’ясуванні причин аварії на ЧАЕС та її наслідків, в інтересі до прогнозування майбутнього на основі власного досвіду, умінні брати факти із історичного джерела.

Креативність  дозволяє мислити оригінально, інноваційно, мислити в різних напрямках, а також уміти розв’язувати творчі завдання під час роботи з різними видами історичних джерел.

На уроці задіяне дискурсивне або розсудливе мислення, обґрунтоване на попередніх знаннях учнів з метою передбачення, прогнозування подій на основі інформації, що міститься в різних видах історичних джерел.

Враховуючи те, що на перших порах будь-які знання мають гіпотетичний характер, історичні джерела покликані поглибити і конкретизувати їх, включити до знань нові сегменти. Працюючи на уроці в цьому напрямку, учні отримують нові можливості до розвитку гіпотетичного мислення.

Ключові компетентності:

  1. Спілкування державною мовою: уміння використовувати в мовленні історичні терміни; формулювати відповідь на поставлене запитання.
  2. Екологічна грамотність і здорове життя: уміння усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність.
  3. Інформаційно-цифрова компетентність: уміння критично співставляти і оцінювати інформацію з різних інформаційних ресурсів.
  4. Основні компетентності у історичній науці і технологіях: уміння пояснювати історичні процеси; виконувати проекти, використовуючи знання з історії; використовуючи міжпредметні контекстні завдання.
  5. Уміння вчитись упродовж життя: уміння організовувати самоосвіту з історії: визначати мету, планувати, добирати необхідні засоби.
  6. Ініціативність: виявляти здатність до роботи в команді, бути ініціативним, генерувати ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень, вести діалог задля досягнення спільної мети під час виконання навчального проекту.

Завдання для підготовки до практичного заняття

  1. Підготувати презентацію: «Чорнобильська катастрофа: людський вимір».
  2. Дати відповідь на запитання: Чи можна стверджувати, що вина за Чорнобильську катастрофу цілком лежить на тоталітарній системі, яка існувала в УРСР?