Інклюзивна освіта

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Україні

Міжнародні правові документи:

Конвенція про права дитини (1989 р.)
Важливим для осмислення інклюзивного підходу до освіти є положення Конвенції про права дитини (1989 р.), яку Україна ратифікувала Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року і яка ґрунтується на визнанні прав усіх дітей, на пріоритеті загальнолюдських цінностей і гармонійному розвитку особистості, недискримінації дитини з
інвалідністю за будь-якими ознаками. Освітнім правам дітей присвячена стаття 28, де зазначається, що «Держави-учасниці визнають право дитини на освіту і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема:
1) сприяють розвитку різних форм освіти, як загальної середньої, так і професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей і вживають такі заходи, як введення безкоштовної освіти та надання у випадку необхідності фінансової допомоги;
2) забезпечують доступність інформації й матеріалів у галузі освіти та професійної підготовки для всіх дітей».

Конвенція про права людей з інвалідністю (2006 р.)

Конвенція ООН про права людей з інвалідністю стала відправним документом для законодавчого закріплення інклюзивної політики та практики на державному рівні. Конвенція ратифікована Верховною Радою України 16 грудня 2009 року. Конвенція ООН про права інвалідів і Факультативний протокол до неї (затверджені 13 грудня 2006 року
в м. Нью-Йорк) стали одними з найвизначніших міжнародних документів у сфері захисту прав людей з інвалідністю, які закріпили проголошені Організацією Об’єднаних Націй в Загальній декларації прав людини та в міжнародних пактах про права людини права людей з інвалідністю та конкретизували їх, у тому числі і права дітей-інвалідів. У преамбулі до цього документа зазначено, що «…інвалідність – це поняття, яке еволюціонує, і що інвалідність є
результатом взаємодії, яка відбувається між людьми, які мають порушення здоров`я, й бар’єрами у ставленні та середовищі, і яка заважає їхній повній та ефективній участі в житті
суспільства нарівні з іншими», а також, що «…інваліди продовжують натрапляти на бар`єри на шляху до їхньої участі в житті суспільства як повноправних членів і з порушенням їхніх прав людини в усіх частинах світу».

Особливої уваги заслуговує стаття 24 «Освіта», де зазначається, що «…держави-учасниці визнають право інвалідів на освіту. Для цілей реалізації цього права без дискримінації й на підставі рівності можливостей держави-учасниці забезпечують інклюзивну освіту на всіх рівнях протягом усього життя», а також що «…держави-учасниці забезпечують, щоб інваліди не виключалися через інвалідність із системи загальної освіти, а діти-інваліди – із системи безплатної та обов`язкової початкової або середньої освіти; забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби; отримання всередині системи загальної освіти необхідної підтримки для полегшення ефективного навчання; доступ до загальної середньої освіти, професійного навчання, освіти для дорослих і навчання протягом усього життя без дискримінації та нарівні з іншими».

Жодного виключення через причину інвалідності із системи загальної освіти, а дітей з інвалідністю із системи початкової та обов`язкової початкової освіти або середньої
освіти немає.

Забезпечення інклюзивної освіти на всіх рівнях і навчання впродовж усього життя.

Основні закони України:
1) Конституція України (1996 р.).
2) Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні (1991 р.).
3) Про загальну середню освіту (1999 р.).
4) Про реабілітацію інвалідів в Україні (2005 р.).
5) Про внесення змін у законодавчі акти з питань загальної середньої та дошкільної освіти про організацію навчально-виховного процесу (2010 р.)

Укази Президента України:

 • Указ Президента України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» (від 25.8.2015 р. № 501/2015).
 • Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 25.6.2013 р. № 344/2013).
 • Указ Президента України «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» (від 19.5.2011 р. № 588).
 • Указ Президента України «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» (від 18.12.2007 р. № 1228).
 • Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (від 30.9.2010 р. № 926).

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України (КМУ):

 • Постанова КМУ від 29.7.2009 р. № 784 «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009–2015 роки «Безбар’єрна Україна».
 • Постанова КМУ від 20.4.2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».
 • Постанова КМУ від 15.8.2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».
 • Постанова КМУ від 18.7.2012 р. № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963».
 • Постанова КМУ від 01.8.2012 р. № 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року».
 • Постанова КМУ від 21.8.2013 р. № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

Накази Міністерства освіти і науки України:

 • Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів № 1205 від 6.12.2009 р.
 • Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах № 1224 від 9.12.2010 р.
 • Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого медико-педагогічні консультації № 623/61 від 23.6.2011 р.
 • Про затвердження заходів щодо вдосконалення діяльності інтернатних закладів на період до 2012 року № 765 від  8.7.2011 р.
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.8.2012 р. № 920, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2012 р. за № 1502/21814 «Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр».
 • Спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Міністерства охорони здоров’я № 995/557 від 10.09.2012 р. «Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
 • Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року № 1063 від 1.10.2012 р.
 • Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, № 768 від 14.6.2013 р.
 • Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій № 680 від 4.6.2013 р.
 • Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), № 80 від 28.1.14 р.
 • Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 6 лютого 2015 р. № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».
 • Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей,  які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, № 134 від 12.2.2015 р.
 • Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах № 8 від 12.1.2016 р.

Інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України:

 • «Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» № 1/9-384 від 18.5.12 р.
 • «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» № 1/9-529 від 26.7.2012 р.
 • «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах» № 1/9-245 від 2.4.2012 р.
  • «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами» № 1/9539 від 8.8.2013 р.
 •  «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.6.2014 р. № 1/9-335 і від 13.8.2014 р. № 1/9-413» № 1/9- 430 від 28.8.2014 р.
 • «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку» № 1/9-413 від 13.8.2014 р.
 • «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів» № 1/9-414 від 13.8.2014 р.
 • «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів» № 1/9 293 від 9.6.2016 р
Back to top button