Анонс

Конкурс «Краща STEM-публікація – 2020»

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» запрошує науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та всіх працівників освіти, які підтримують ідеї розвитку STEM-освіти, взяти участь у заході «Краща STEM-публікація – 2020».

Науково-практична тематика публікацій заходу:

Номінація 1. Теоретичні аспекти STEM-освіти:

 • вітчизняні, зарубіжні надбання та проблеми запровадження STEM-освіти;
 • новітні технології як інноваційний інструмент оновлення дидактичних принципів природничо-математичної освіти;
 • STEM-напрями як інструмент підвищення якості інклюзивної освіти.

Номінація 2. STEM-освіта від дошкільника до випускника:

 • науково-методичне забезпечення та організація STEM-навчання в контексті реалізації дидактичних принципів Нової української школи;
 • наступність між освітніми рівнями як актуальна проблема запровадження STEM- освіти та реалізації Нової української школи;
 • інноваційні підходи у підготовці випускників до побудови успішної кар’єри у галузі STEM-професій;
 • зміст та напрями організації освітнього процесу із запровадженням STEM-навчання;
 • представлення STEM-проєктів, впроваджених у навчально-виховний процес;
 • інноваційні методи, засоби та форми організації освітнього процесу: хакатон, марафон, онлайн-експерименти, електронні віртуальні лабораторії, наукові музеї, платформи для організації міжнародної проєктно-дослідницької діяльності.

Номінація 3. Підготовка педагогічних кадрів та освіта дорослих:

 • теорія і практика формування професійної компетентності педагогів у контексті STEM-освіти;
 • досвід та проблеми розвитку STEM-освіти у вищій школі;
 • розвиток професійної компетентності фахівців STEM-освіти у системі неперервної педагогічної освіти.

Етапи і терміни проведення

І етап:

З 15 травня по 25 грудня 2020 року – подача заявок і робіт;

З 25 грудня 2020 року по 15 березня 2021 року – робота комісії

ІІ етап:

Березень 2021 року – підбиття підсумків заходу;

Березень-квітень 2021 року – оприлюднення результатів.

Переможці нагороджуються почесними грамотами ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та отримують право на безкоштовний друк публікації у науково-педагогічних журналах.

Публікації можуть подаватися у двох форматах:

формат А – наукова стаття;

формат Б – методичні й практичні розробки.

                  Вимоги до публікації у форматі А:

 1. У виданні «Наукові записки Малої академії наук України» публікуються оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного й експериментального характеру. Вони мають бути певним науковим внеском у ту галузь, якій присвячена робота. Матеріали для публікації не повинні перебільшувати 15 сторінок, мають бути написані українською мовою.
 2. Технічні параметри:

шрифт: гарнітура – Times New Roman; розмір – 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5 пт;

поля: верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

 1. Стаття оформлюється з дотриманням зазначених вимог і послідовності розташування записів:
 • індекс УДК (перший рядок, розташування ліворуч, напівжирним шрифтом);
 • ініціали та прізвище (у називному відмінку, праворуч, напівжирним шрифтом);
 • назва статті (по центру, великими літерами, напівжирним шрифтом);
 • анотація українською мовою (текст до 5–6 рядків, курсивом);
 • ключові слова (перелік ключових слів з абзацу, курсивом, бажано від трьох до восьми  слів).

Зміст наукової статті (оформлення здійснити з дотриманням таких пунктів):

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (у тексті статті запис: «Постановка проблеми»);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання обраної проблеми, на які спирається автор; виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття (у тексті статті запис: «Аналіз останніх досліджень і публікацій»);
 • формулювання мети статті (у тексті статті запис: «Мета статті»);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (у тексті статті запис: «Виклад основного матеріалу»);
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку (у тексті статті запис: «Висновки»).

Вимоги до оформлення і розміщення у змісті статті рисунків, графіків, таблиць:

 • рисунки та графіки розміщуються у статті в одному із форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали);
 • написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру;
 • рисунки підписують і нумерують під рисунком по центру курсивом шрифтом розміру 12 пт.

Усі об’єкти в простих рисунках, що зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст має форматуватися так, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями необхідно готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.). Таблиці подають у тексті статті у форматі Word з розмірами, відповідними до сторінки складання. Основний кегль таблиці – 14, заголовка – 14. Нумерація таблиць – по правому краю сторінки, заголовки таблиць розміщують по центру сторінки звичайним шрифтом. Зразок оформлення посилання на літературу в тексті [2, с. 133–136], [2; 3].

Список використаної літератури (по центру, з великої літери, напівжирним шрифтом, оформити відповідно до останніх вимог ВАК).

Анотація. Текст анотації російською мовою (з абзацу, текст до 5–6 рядків, курсивом).

Ключові слова. Перелік ключових слів – з абзацу, курсивом, від трьох до восьми слів.

Анотація. Текст анотації англійською мовою (з абзацу, текст до 5–6 рядків, курсивом).

Ключові слова. Перелік ключових слів з абзацу, курсивом, від трьох до восьми слів.

Примітка: якщо у статті декілька авторів, то відомості про кожного з них подаються окремими рядками.

                  Вимоги до публікації у форматі Б:

 1. У виданнях «Методист», «Управління освітою», «Шкільний світ», «Позашкілля» (предметних виданнях видавництва «Шкільний світ»), «Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка», «Розкажіть онуку», «Позакласний час», «Бібліотечка вихователя дитячого садка» публікуються практичні й методичні розробки, що є актуальними, достовірними, точними, доступними для сприйняття.

Практично-дослідницька робота зазвичай включає в себе ряд основних компонентів: вступ, цілі, завдання, інструментарії дослідження, генезис проблеми і результати творчих пошуків автора, висновки і практичні рекомендації.

До розгляду приймаються файли лише у форматi  Microsoft Word 2007 або новіший, шрифт Times New Roman, 14 pt (формат файлу docx).

 1. Формули слід набирати в редакторі формул, файли називати латинськими літерами. До рукописів, що містять задачі, обов’язково додаються їх розв’язання. У сценаріях свят необхідно розписувати тексти пісень і ноти або вказувати використаний музичний матеріал.
 2. Якщо в статті використано матеріали з інших видань або з Інтернету, обов’язкове посилання на використану літературу або відповідні сайти. У виносці обов’язково зазначати, звідки взято цитату, автора та назву книжки або статті, видання, в якому ця стаття опублікована, місто, видавництво, рік видання та номер сторінки.
 3. Ілюстративний матеріал має бути чітким, контрастним, з підписом на звороті м’яким олівцем. Його слід зберігати окремими файлами у форматі .jpg (JPG) або .tiff (TIF) (векторну графiку слiд подавати у форматi PDF). Слайди можуть бути використані тільки, якщо вони чіткі й надіслані не у Word, а окремою презентацією (окремим файлом). Кожна подана таблиця повинна мати назву. На всі таблиці, схеми, графіки, діаграми, слайди, малюнки тощо мають бути посилання в тексті.

Друк публікацій у науково-педагогічних журналах протягом ІІ – ІV кварталів 2021 року.

Матеріали (заявка учасника, текст публікації, рецензія наукового керівника надсилаються до 25 грудня 2020 року в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36 з обов’язковою позначкою «Публікація» та на електронну адресу: stem@imzo.gov.ua

Довідки за тел.: (044) 248- 24-65

Нагадаємо, що розпочався конкурс для вчителів із призовим фондом 150 000 гривень.

Back to top button