Конспекти уроків української мови 1 класУсі уроки початкова школаФайли

Цикл уроків з навчання грамоти з мультимедійним та відеосупроводом (1 клас. Навчання грамоти)

Автор: Аксьонова Ганна Василівна

Навчальний заклад: Хлібодарівський НВК Чаплинського району Херсонської області

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій протягом останніх декількох років наклали певний відбиток на розвиток особи­стості сучасної дитини. Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, електронних іграшок і комп’ютерів суттєво впли­вають на виховання дитини та її сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і характер її улюбленої практичної діяльності — гри, змінюються улюблені герої та захоплення дитини.

Широке застосування комп’ютерних технологій в освіті посту­пово, але досить упевнено стає найважливішою деталлю навчально-виховного процесу школи.

Якщо говорити про початкову школу, упровадження інформа­ційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) у навчально-виховний про­цес є доцільним і перспективним.

Учителеві застосування ІКТ дозволяє економити час і макси­мально ефективно виконувати повсякденні справи й обов’язки як фахівцеві:

 • готуватися до уроків (складати конспекти, добирати дидактичні матеріали), батьківських зборів, виховних годин, різноманітних виступів на педрадах, засіданнях МО, семінарах;
 • оформлювати документацію;
 • в оперативному режимі відстежувати результати навчальної ді­яльності учнів;
 • налагоджувати спілкування з батьками своїх учнів;
 • обмінюватися з колегами досвідом роботи, власними методич­ними надбаннями;
 • обговорювати з ними актуальні питання навчання і виховання школярів;
 • швидко отримувати й систематизувати потрібну інформацію. Таким чином, упровадження ІКТ полегшує роботу вчителя, а на­вчання дітей робить цікавішим і ефективнішим.

Як свідчить практика, застосування комп’ютера на уроках у по­чатковій школі має декілька режимів:

 • демонстраційний (демонстрація певної навчальної інформації);
 • індивідуальний (організація індивідуальної роботи,учнів);
 • комбінований (застосування на одному уроці демонстрації та ін­дивідуальної роботи).

Для роботи в демонстраційному режимі вчителеві достатньо ма­ти на уроці один комп’ютер і мультимедійний проектор, за допомо­гою якого потрібна інформація виводиться на екран, як правило, у вигляді слайдів.

У початковій школі ІКТ можна використовувати на будь-якому етапі уроку:

 • підчас перевірки домашнього завдання;
 • актуалізації знань;
 • вивчення нового матеріалу;
 • закріплення, повторення вивченого; .
 • контролю;
 • оцінювання.

Упродовж останніх років набула популярності проектна техно­логія навчання.

Упровадження ІКТ дозволяє вводити елементи проектної діяль­ності вже в початковій школі.

Використовуючи комп’ютер, учитель має дотримуватися певних правил роботи з ним та навчати цього своїх учнів,

 • для того щоб запобігти потраплянню на екран прямих соняч­них променів та появі відблисків, що значно ускладнює читан­ня тексту з екрана, монітор має бути повернутий у бік від вікна під кутом не менше ніж 90°;
 • упродовж тижня із використанням ІКТ має проводитись 3-4 уроки;
 • індивідуальна робота за комп’ютером має складати не більше ніж 10-16 хв;
 • протягом уроку необхідно проводити фізкультхвилинки і гім­настику для очей;
 • перед початком уроку необхідно провітрити приміщення, у яко­му діти працюватимуть.

У посібнику, над яким я працювала,  наведені розгорнуті конспекти уроків навчання гра­моти (читання, букварний період), що спрямовані на формування ключо­вих компетентностей молодших школярів.

Зміст уроків відповідає чинній програмі для середніх загальноос­вітніх закладів Міністерства освіти і науки України та Державному стандарту початкової загальної освіти.

Усі уроки побудовані за технологією особистісно орієнтовано­го навчання з використанням інтерактивних методів та прийомів, інформаційно-ціннісного підходу до навчання, що сприяє форму­ванню ключових компетентностей молодших школярів.

Завантажити: Цикл уроків з навчання грамоти з мультимедійним та відеосупроводом (1 клас) + Сертифікат (Розмір: 2.4 MB, Завантажень: 1531)
  
Back to top button